Aktualne
II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego na czas określony do 10 lat z przeznaczeniem na zorganizowanie ogólnodostępnej plaży Drukuj
czwartek, 17 listopada 2016 11:12
Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490),

o g ł a s z a
II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego na czas określony do 10 lat z przeznaczeniem na zorganizowanie ogólnodostępnej plaży

Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

1. Nieruchomość oznaczona jako działki gruntu numer 59/11 o powierzchni 0,5034 oraz 59/12 o powierzchni 2,4879 ha, położone w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00094641/3 – cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie.

Opis nieruchomości:
Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomości położone są w strefie I - "podmiejskiej" i II – „rolniczo – turystyczno – osadniczej”, obszar IIA – „ turystyczny” na terenach rolniczych. Działki z linią brzegową, położone nad jeziorem Linowskim. Na nieruchomościach posadowione są zadaszone ławy biesiadne oraz znajduje się boisko do siatkówki plażowej.Lokalizacja nieruchomości została przedstawiona na załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 15/50 o powierzchni 1,6514 ha położona w obrębie geodezyjnym Zgniłocha o numerze KW OL1O/00088995/4 – cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie.

Opis nieruchomości:
Na nieruchomość został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą Nr II-20/02 Rady Gminy Purda z dnia 5 grudnia 2002 r.
Zgodnie z zapisami w/w planu nieruchomość położona jest w części w strefie 6 UT – usługi turystyczne – plaża i pole namiotowe ogólnodostępne oraz w części w strefie LS 1-3 – grunty leśne. „Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i przedmiot zadań dla realizacji celów publicznych: w zakresie odprowadzania ścieków ustala się możliwość stosowania zbiornika zbiorczego na gromadzenie nieczystości ciekłych, do czasu wybudowania gminnego systemu kanalizacji sanitarnej”. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie IV - "rolniczo - turystycznej", obszar IVC –„krajobrazowy” na terenach rolniczych i leśnych.
Działka z linią brzegową, położona nad jeziorem Gim. Na nieruchomości znajduje się pomost, ziemianka, nieużytkowane ujęcie wody – studnia wiercona o głębokości ok. 17m i średnicy 110 cm.
Lokalizacja nieruchomości została przedstawiona na załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 5/6 o powierzchni 1,5719 ha, położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00094641/3 – cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie.

Opis nieruchomości:
Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona w strefie I - "podmiejskiej" i II – „rolniczo – turystyczno – osadniczej”, obszar IIA – „ turystyczny” na terenach rolniczych.
Działka z linią brzegową, położona nad jeziorem Klebarskim. Na nieruchomościach posadowione są zadaszone ławy biesiadne oraz znajduje się boisko do siatkówki.
Lokalizacja nieruchomości została przedstawiona na załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Nieruchomości opisane w pozycjach od 1 do 3 nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomości zostały przeznaczone do oddania w dzierżawę zarządzeniem Nr 96/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 4 lipca 2016 r. sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych oraz zarządzeniem Nr 98/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych.
Więcej…
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego Drukuj
środa, 09 listopada 2016 10:33

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490)

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 239/1 o powierzchni 0,1213 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Mały o numerze KW OL1O/00053939/0 – cena wywoławcza 30 700,00 zł. Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego sporządzony jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klebark Mały, Gmina Purda”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Purda Nr XXIV-136/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 18 z dnia 4 lutego 2009 r. poz. 359), nieruchomość stanowi teren istniejącego ujęcia wody.

Na nieruchomości znajduje się nieczynne ujęcie wody oraz urządzenia do uzdatniania i przesyłu wody - budynek stacji uzdatniania wody, studnia wiercona o głębokości 36,4 m oraz trzy studzienki o głębokości 2,5 m, które służyły do odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody.

Przez nieruchomość przebiega sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.

Na nieruchomości ustanawia się nieograniczoną w czasie i nieodpłatną służebność przesyłu dla sieci wodociągowej Ø 80 o długości ok. 50 metrów oraz sieci kanalizacji sanitarnej PCW Ø 200 o długości ok. 10 metrów na rzecz Gminy Purda.

Lokalizacja nieruchomości została przedstawiona na załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 96 o powierzchni 0,1600 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położona w obrębie geodezyjnym Kaborno o numerze KW OL1O/00124142/5 – cena wywoławcza 73 100,00 zł. Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie II - "rolniczo – turystyczno - osadniczej", obszar IIA – „turystyczny”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej’.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 48,71 m2 w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym. Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Dach dwuspadowy, kryty w połowie dachówką, a w drugiej połowie eternitem. Budynek z czerwonej cegły w części pokryty elewacją. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Budynek mieszkalny jest w złym stanie technicznym.

Budynek nr 9 posadowiony na przedmiotowej działce jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

Lokalizacja nieruchomości została przedstawiona na załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:
Pobierz (skan ogłoszenia o I przetargu.pdf)skan ogłoszenia o I przetargu.pdf2154 Kb
Więcej…
 
Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego - Dz. 350/1 w Nowej Wsi Drukuj
środa, 19 października 2016 12:00

Purda, dnia 19 października 2016 roku

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGODziałając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 19 października 2016 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie odbył się I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych o numerach ewidencyjnych 350/2, 350/3, 351, 99/3 na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gminnego.

Przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego była nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 350/1 o pow. 0,0300 ha położona w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, gmina Purda dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OL1O/00151726/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 9 000,00 zł. Do uczestniczenia w przetargu ustnym ograniczonym dopuszczono 1 oferenta. Spełnił warunki przetargu tj. jest właścicielem działek sąsiednich o nr ew. 350/2, 350/3, wpłacił wadium w wyznaczonym terminie, złożył pisemną ofertę w wyznaczonym terminie, uczestniczył w przetargu.
W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcami zostali Państwo Mieczysława i Adam Szczechowicz, osiągając najwyższą cenę ostateczną w kwocie: 9 100,00 zł. Do ceny nabycia  nie dolicza się podatku VAT w wysokości 23%.


Sporządziła:
Magdalena Dawidczyk
tel. 89 522 89 62

 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Prejłowo dz. 55/4 Drukuj
piątek, 14 października 2016 08:32

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY


Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.    Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działka gruntu numer 55/4 o powierzchni 0,2734 ha położona w obrębie geodezyjnym Prejłowo o numerze KW OL1O/00010554/4 - cena wywoławcza 99 200,00 zł netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo-turystyczno-osadniczej”, na obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolniczych.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno – gospodarczym. Budynek jest w złym stanie technicznym.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Załączniki:
Pobierz (wykaz Prejłowo dz. 55_4.pdf)wykaz Prejłowo dz. 55_4.pdf1386 Kb
Więcej…
 
Informacja o wolnym lokalu socjalnym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminnego i informuje o naborze wniosków na przedmiotowy lokal Drukuj
piątek, 30 września 2016 11:49

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 150) oraz Uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda

podaje do publicznej wiadomości informację o wolnym lokalu socjalnym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminnego i informuje o naborze wniosków na przedmiotowy lokal

 1. Lokal socjalny o numerze 18 posadowiony jest na I piętrze w budynku oznaczonym numerem ewidencyjnym 4A w miejscowości Klewki, gmina Purda, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze KW OL1O/00074640/0.
 2. Informacje o lokalu:
  • lokal przeznaczony na cele mieszkalne,
  • powierzchnia użytkowa lokalu – 20,58 m2,
  • pokój z używalnością kuchni – 20,58 m2,
  • łazienka i toaleta - wydzielona w pomieszczeniu wspólnym przeznaczonym na toalety i łazienki,
  • ogrzewanie elektryczne.
 3. Obowiązujący czynsz - 20,58 zł miesięcznie, plus opłaty eksploatacyjne.
 4. Lokal przeznaczony do remontu na koszt przeszłego najemcy.
 5. Zdjęcia lokalu – Załącznik nr 2.
 6. Miejsce składania dokumentów: Biuro Podawcze Urzędu Gminy w Purdzie Purda 19, parter, pokój nr 1
 7. Wymagane dokumenty:
  • 1) Wypełniony druk wniosku o przydział lokalu – Załącznik nr 1.
  • 2) Dowody potwierdzające dochody na poziomie kwalifikowanym do uzyskania lokalu socjalnego.
  • 3) Oświadczenie o stanie majątkowym.
  • 4) Inne dokumenty potwierdzające aktualną sytuację mieszkaniową, rodzinną i materialną.
 8. Wzór wniosku w załączeniu do pobrania na stronie internetowej Gminy Purda; www.purda.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.purda.pl oraz w Urzędzie Gminy w Purdzie w pokoju nr 1.

Osoby chcące ubiegać się o przydział lokalu socjalnego proszone są o złożenie wniosku do dnia 21 października 2016 roku do  godziny 15:30 do  biura podawczego znajdującego się w pokoju nr 1  w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda.

 

Purda, dnia 30 września 2016 roku

Osoba do kontaktu: Magdalena Dawidczyk, tel: 89 522 89 62

 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 2 z 9