Aktualne
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Butryny, Klebark Wielki, Łajs Drukuj
czwartek, 14 kwietnia 2016 09:44

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻYNa podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 138/16 o powierzchni 0,0958 ha położona w obrębie geodezyjnym Butryny o numerze KW OL1O/00138079/3 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , cena wywoławcza 36 400,00 zł

Dla nieruchomości została wydana decyzja Nr I-55/15 o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.

2.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 138/17 o powierzchni 0,0826 ha położona w obrębie geodezyjnym Butryny o numerze KW OL1O/00138079/3 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , cena wywoławcza 31 400,00 zł

Dla nieruchomości została wydana decyzja Nr I-54/15 o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.

3.    Nieruchomości oznaczone jako działki gruntu o numerach 68/1 i 73/2 o powierzchni kolejno 0,1100 ha i 0,0800 ha, położone w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerach
KW kolejno OL1O/00139449/5 i OL1O/00154439/3 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , cena wywoławcza 4 600,00 zł

W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość 68/1 położona jest w strefie I - "podmiejskiej", przeznaczona na cele drogi.
W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość 73/2 położona jest w strefie I - "podmiejskiej", tereny leśne.

4.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 90/7 o powierzchni 0,0335 ha położona w obrębie geodezyjnym Łajs o numerze KW OL1O/00039195/8 – sprzedaż
na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 100 , cena wywoławcza 8 700,00 zł

W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość 90/7 położona jest w strefie IV - "leśnej", obszar IV B - “leśny”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.Więcej…
 
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań - 16.05.2016r. Purda i Wyrandy Drukuj
środa, 06 kwietnia 2016 14:39


Wójt Gminy Purda
ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań – 16.05.2016 r.Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz §25 i §26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108 ) Wójt Gminy Purda ogłasza II rokowania po  czwartym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym oraz pierwszych rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.

1.Purda dz. nr 367/17 pow. 1997m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 26 500,00 zł
2.Wyrandy dz. nr 96/7 pow. 1644 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 10 000,00 zł
3.Wyrandy dz. nr 96/8 pow. 1515 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 9 500,00 zł
4.Purda dz. nr 510/5 pow. 1690m2 KW OL1O/00150400/3 cena wywoławcza 9 500,00 zł
5.Purda dz. nr 725/3 pow. 1188m2 KW OL1O/00180399/2 cena wywoławcza 13 000,00 zł

Więcej…
 
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego - 09.05.2016r. Drukuj
czwartek, 31 marca 2016 13:11

Wójt Gminy Purda
ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego – 09.05.2016 r.

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz §25 i §26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Purda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.    

1.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/13 o powierzchni 0,0849 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00050771/3 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , cena wywoławcza 15 800,00 zł
Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.
W centralnej części działki znajdują się dwie studnie głębinowe: 33m i 35,7m wraz z nieczynną siecią wodociągową.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.

2.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/14 o powierzchni 0,0126 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00050772/0 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 4 400,00 zł
Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków. Na działce znajduje się nieczynna stacja uzdatniania wody. Przez działkę przebiega  sieć elektroenergetyczna.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenie parku zabytkowego.


Więcej…
 
Informacja o wyniku przetargu z dnia 23.02.2015 r. Drukuj
środa, 24 lutego 2016 09:41

Purda, 23 lutego 2016 roku

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Na podstawie § rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 23 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie) odbył się III przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:


- Butryny dz. 28/5 pow. 0,3490 ha KW OL1O/00158550/5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 38 500 zł. Na nieruchomość nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą został: Arkadiusz Rafał Niedźwiecki osiągając ostateczną cenę nieruchomości 39 300,00 zł brutto.


- Kaborno dz. 27 pow. 0,0429 ha KW OL1O/00064667/2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 8 000 zł.  Na nieruchomość nie została wydana decyzja o warunkach zabudowyoraz nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą został: Pan Leszek Bilicki osiągając ostateczną cenę nieruchomości 8 080,00 zł brutto.

Z up. Wójta Gminy Purda

Sekretarz Gminy - Rafał Wilczek

 
Informacja o wyniku rokowań 16.02.2016r. Drukuj
środa, 17 lutego 2016 09:27


Purda, 16 lutego 2015 rokuINFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Na podstawie § rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 16 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie) odbyły się II rokowania na sprzedaż nieruchomości:

- Patryki dz. nr 128/36 pow. 1810 m2 KW OL1O/00075090/6 cena wywoławcza 12 000,00 zł. Na nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 12 000,00 zł. . W rokowaniach złożono 1 ofertę, która spełniła warunki rokowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcami zostali: Pani Martyna Maria Gołaszewska i Pan Marcin  Wojciech Wyrzykowski osiągając ostateczną cenę nieruchomości 16051,50 zł. brutto.

- Patryki dz. nr 128/37 pow. 2027 m2 KW OL1O/00075090/6 cena wywoławcza 15 000,00 zł. Na nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 15 000,00 zł. . W rokowaniach złożono 1 ofertę, która spełniła warunki rokowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcami zostali: Pani Martyna Maria Gołaszewska i Pan Marcin  Wojciech Wyrzykowski osiągając ostateczną cenę nieruchomości 20092,05 zł. brutto.


Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 6 z 9