Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.07.2016 r. Drukuj
czwartek, 30 czerwca 2016 09:19

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.07.2016 R.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) oraz w związku z podjęciem przez Radę Gminy Purda Uchwały Nr XVI/124/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, Wójt Gminy Purda zawiadamia, iż od dnia 01.07.2016 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie wynosić:

  • 8,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość*, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny – STAWKA NIE ULEGA ZMIANIE,
  • 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość*, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy***, a na których powstają odpady komunalne (tj. szkoły, sklepy, ogrody działkowe, parafie, itp.)

stawki za pojemnik o określonej pojemności w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny wynoszą:

  1. 120 l. - 33,00 zł
  2. 240 l. - 58,00 zł
  3. 1100 l. - 230,00 zł
  4. 7000 l. - 750,00 zł

stawki za pojemnik o określonej pojemności w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny wynoszą:

  1. 120 l. - 35,00 zł
  2. 240 l. - 60,00 zł
  3. 1100 l. - 240,00 zł
  4. 7000 l. - 800,00 zł

 

 

 

POUCZENIE

1.W związku ze zmianą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które  nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

2. Na podstawie Uchwały Nr XVI/125/2016 Rady Gminy Purda z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z góry bez wezwania:

–        w kasie Urzędu Gminy w Purdzie czynnej od pon. do pt. w godzinach od 8:00 – 14:00,

–        na konto o numerze  29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 Bank Spółdzielczy w Szczytnie Filia w Purdzie,

–        za pośrednictwem inkasenta (sołtys)

w okresach miesięcznych do dnia 15-tego każdego miesiąca**.

3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiści w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzje określającą jej wysokość.

 

*opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej przez właściciela liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty,

**w związku ze zmianami informuję, że opłaty za miesiąc czerwiec i lipiec należy dokonać w terminie do 15.07.2016 r.

**w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady, objętych systemem odbierania odpadów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW