Aktualne
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Drukuj
wtorek, 20 grudnia 2016 09:56

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774 j. t.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 j. t.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490 j. t.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działka gruntu numer 55/4 o powierzchni 0,2734 ha położona w obrębie geodezyjnym Prejłowo o numerze KW OL1O/00010554/4 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych najemców, cena wywoławcza 99 200,00 zł netto.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo-turystyczno-osadniczej”, na obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolniczych.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno – gospodarczym. Budynek jest w złym stanie technicznym.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Nr 140/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 12 października 2016 r. sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 2 lutego 2017 roku.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie od dnia 22 grudnia 2016 roku do dnia 12 stycznia 2017 roku.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11A w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki:

1.Dokumentacja fotograficzna

 

Purda, dnia 22 grudnia 2016 roku

Sporządziła: Magdalena Dawidczyk, tel. 89 522 89 62

Załączniki:
Pobierz (Wykaz Prejłowo.pdf)Wykaz Prejłowo.pdf1317 Kb
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Drukuj
czwartek, 08 grudnia 2016 09:20

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j. t.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 39/8 o powierzchni 0,0549 ha położona w obrębie geodezyjnym Klewki, gmina Purda o numerze KW OL1O/00145699/7 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/2, obręb Klewki, gmina Purda - cena wywoławcza 12 800,00 zł

Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującej "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość  położona jest w strefie II - "rolniczo – turystyczno - osadniczej", obszar IIA – „turystyczny”
na terenach rolniczych.

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 30/8 o powierzchni 0,0422 ha położona w obrębie geodezyjnym Prejłowo, gmina Purda o numerze KW OL1O/00064964/4 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania działek przyległych o numerach ewidencyjnych 30/9 i 72/2, obręb Prejłowo, gmina Purda - cena wywoławcza 5 900,00 zł

Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującej "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość  położona jest w strefie II - "rolniczo – turystyczno - osadniczej", obszar IIB – „rolniczy”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości w pozycji 1 oraz 2.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 163/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda oraz Zarządzeniem Nr 169/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 19 stycznia 2017 roku.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie od dnia 8 grudnia 2016 roku do dnia 29 grudnia 2016 roku.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11A w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Sporządziła: Magdalena Dawidczyk, tel. 89 522 89 62

Załączniki:
Pobierz (Wykaz 08.12.2016.pdf)Wykaz 08.12.2016.pdf644 Kb
 
Ogłoszenie o odwołaniu sprzedaży nieruchomości Drukuj
poniedziałek, 05 grudnia 2016 11:38

Wójt Gminy Purda

ogłasza odwołanie sprzedaży części nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego zaplanowanego na dzień  16 grudnia 2016 roku

Odwołanie sprzedaży dotyczy niżej wymienionej nieruchomości:

  1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 239/1 o powierzchni 0,1213 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Mały o numerze KW OL1O/00053939/0 – cena wywoławcza 30 700,00 zł. Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego sporządzony jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klebark Mały, Gmina Purda”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Purda Nr XXIV-136/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 18 z dnia 4 lutego 2009 r. poz. 359), nieruchomość stanowi teren istniejącego ujęcia wody.

Na nieruchomości znajduje się nieczynne ujęcie wody oraz urządzenia do uzdatniania i przesyłu wody - budynek stacji uzdatniania wody, studnia wiercona o głębokości 36,4 m oraz trzy studzienki o głębokości 2,5 m, które służyły do odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody.

Przez nieruchomość przebiega sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.

 

Purda, dnia 5 grudnia 2016 roku

Sporządziła: Magdalena Dawidczyk, tel. 89 522 89 62

 
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU GMINNEGO - KLEBARK WIELKI Drukuj
czwartek, 24 listopada 2016 19:18

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774 j. t.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490 j. t.)

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Więcej…
 
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU GMINNEGO - BUTRYNY Drukuj
czwartek, 24 listopada 2016 19:08

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774 j. t.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490 j. t.)

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 1 z 9