II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego na czas określony do 10 lat z przeznaczeniem na zorganizowanie ogólnodostępnej plaży Drukuj
czwartek, 17 listopada 2016 11:12
Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490),

o g ł a s z a
II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego na czas określony do 10 lat z przeznaczeniem na zorganizowanie ogólnodostępnej plaży

Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

1. Nieruchomość oznaczona jako działki gruntu numer 59/11 o powierzchni 0,5034 oraz 59/12 o powierzchni 2,4879 ha, położone w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00094641/3 – cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie.

Opis nieruchomości:
Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomości położone są w strefie I - "podmiejskiej" i II – „rolniczo – turystyczno – osadniczej”, obszar IIA – „ turystyczny” na terenach rolniczych. Działki z linią brzegową, położone nad jeziorem Linowskim. Na nieruchomościach posadowione są zadaszone ławy biesiadne oraz znajduje się boisko do siatkówki plażowej.Lokalizacja nieruchomości została przedstawiona na załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 15/50 o powierzchni 1,6514 ha położona w obrębie geodezyjnym Zgniłocha o numerze KW OL1O/00088995/4 – cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie.

Opis nieruchomości:
Na nieruchomość został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą Nr II-20/02 Rady Gminy Purda z dnia 5 grudnia 2002 r.
Zgodnie z zapisami w/w planu nieruchomość położona jest w części w strefie 6 UT – usługi turystyczne – plaża i pole namiotowe ogólnodostępne oraz w części w strefie LS 1-3 – grunty leśne. „Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i przedmiot zadań dla realizacji celów publicznych: w zakresie odprowadzania ścieków ustala się możliwość stosowania zbiornika zbiorczego na gromadzenie nieczystości ciekłych, do czasu wybudowania gminnego systemu kanalizacji sanitarnej”. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie IV - "rolniczo - turystycznej", obszar IVC –„krajobrazowy” na terenach rolniczych i leśnych.
Działka z linią brzegową, położona nad jeziorem Gim. Na nieruchomości znajduje się pomost, ziemianka, nieużytkowane ujęcie wody – studnia wiercona o głębokości ok. 17m i średnicy 110 cm.
Lokalizacja nieruchomości została przedstawiona na załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 5/6 o powierzchni 1,5719 ha, położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00094641/3 – cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie.

Opis nieruchomości:
Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona w strefie I - "podmiejskiej" i II – „rolniczo – turystyczno – osadniczej”, obszar IIA – „ turystyczny” na terenach rolniczych.
Działka z linią brzegową, położona nad jeziorem Klebarskim. Na nieruchomościach posadowione są zadaszone ławy biesiadne oraz znajduje się boisko do siatkówki.
Lokalizacja nieruchomości została przedstawiona na załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Nieruchomości opisane w pozycjach od 1 do 3 nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomości zostały przeznaczone do oddania w dzierżawę zarządzeniem Nr 96/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 4 lipca 2016 r. sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych oraz zarządzeniem Nr 98/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych.

Przetarg na w/w nieruchomości odbył się:
  • I przetarg – 14 października 2016 roku

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych w niniejszym ogłoszeniu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Dzierżawca będzie zobowiązany w umowie dzierżawy złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy dzierżawy w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone w wypisie i wyrysie z ewidencji gruntów i budynków. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy.

Część jawna przetargu odbędzie się 23 grudnia 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11A w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda.
 
Warunki przetargu:
1.  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z nieruchomości.
2.  Pisemna oferta powinna zawierać:
2.1  Imię, nazwisko i adres oferta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2.2  Datę sporządzenia oferty,
2.3  Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
2.4  Oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i opłat wobec Urzędu Skarbowego, ZUS (KRUS),
2.5  Oświadczenie oferenta o posiadaniu możliwości finansowych na realizację zamierzenia inwestycyjnego,
2.6  Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. Cena nie może być niższa niż cena wywoławcza,
2.7  Opis planowanego zadania inwestycyjnego, zawierającego m. in.:
2.7.1 Plan zagospodarowania terenu przeznaczonego do dzierżawy poprzez zorganizowanie ogólnodostępnej plaży i prowadzenie działalności turystycznej oraz rekreacyjnej,
2.7.2 Sposób oraz rodzaj dostawy mediów,
2.7.3 Wyposażenie w infrastrukturę sanitarną (m. in. toalety, prysznice, przebieralnie),
2.7.4 Wyposażenie w infrastrukturę informacyjną,
2.7.5 Wyposażenie w infrastrukturę służącą rozwojowi aktywnych form turystyki
(m. in. plac zabaw, siłownia zewnętrzna na świeżym powietrzu),
2.7.6 Wyposażenie w infrastrukturę zlokalizowaną wokół zbiornika wodnego
(m. in. plaża, pomost, punkty gastronomiczne, przystań wodna),
2.7.7 Zagospodarowanie terenu pod parking oraz bazę noclegową w postaci pola namiotowego oraz terenu przeznaczonego dla camperów i przyczep campingowych,
2.8  Harmonogram prac planowanego zadania inwestycyjnego z podaniem terminu jego zakończenia,
2.9 Kopia dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku , w przypadku osób którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.
2.10. Wskazanie numeru konta na które należy dokonać zwrotu wpłaconego wadium.
 
1. Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy w Purdzie do dnia 19 grudnia 2016 roku w godzinach pracy urzędu (tj. 7.30-15.30). Na kopercie należy umieścić adnotację: Oferta – „ II Przetarg pisemny nieograniczony w dniu 23 grudnia 2016 roku na dzierżawę nieruchomości gminnych” – NIE OTWIERAĆ. Na odwrotnej stronie koperty należy umieścić imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny w celu ewentualnego zwrotu nieotwartej koperty, złożonej po wyznaczonym terminie.
 
2. Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu oraz wpłaciły wadium i złożyły pisemną ofertę w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa. Spóźnienie się na przetarg powoduje wykluczenie z udziału w przetargu.

3. W przypadku niedotrzymania podanego przez Dzierżawcę terminu zagospodarowania nieruchomości, zobowiązuje się on uiścić na rzecz Gminy Purda karę umowną za każdy dzień zwłoki w  wysokości 5% rocznego czynszu dzierżawy przedmiotowej nieruchomości, płatną w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

4. W przypadku udowodnienia przez Dzierżawcę nieruchomości, że wykonanie obowiązku terminowego zagospodarowania nieruchomości nastąpiło z przyczyn od Niego niezależnych, Wójt Gminy Purda możeprzesunąć termin zapłaty, bądź odstąpić od jej dochodzenia.

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia z wykonania obowiązku zagospodarowania nieruchomości.

6. Wójt Gminy Purda z uzasadnionych przyczyn może odroczyć zagospodarowanie terenu, zgodne ze złożoną ofertą maksymalnie do 1 roku.

7. W przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy przez Dzierżawcę przed zagospodarowaniem terenu, naliczona zostanie kara w wysokości trzykrotnego rocznego czynszu dzierżawy przedmiotowej nieruchomości.

8. Wszelkie koszty związane z przystosowaniem przedmiotu dzierżawy do potrzeb Dzierżawcy obciążają wyłącznie Dzierżawcę.

9. Dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomości.

10. W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i złożą pisemna ofertę w języku polskim w wyznaczonym terminie.

11. Nie ustala się innych dodatkowych warunków przetargu.

12. Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
13. Wójt Gminy Purda zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej rocznego czynszu dzierżawnego należy wpłacić do kasy urzędu w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 19 grudnia 2016 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:
  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości,
  • wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy dzierżawy.
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

I. Część jawna przetargu:
1. Odbywa się w obecności oferentów i przeprowadzana jest zgodnie z § 19  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. 2014 poz. 1490).
II. Część niejawna:
1. Komisja przetargowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez ich przeanalizowanie oraz ocenę punktową wg poniższej skali:
Lp. /Oceniane kryteria / Ilość  punktów /
1 /Oferowana cena za 1m2 dzierżawionego gruntu / 0 – 3 pkt/
2 /Plan zagospodarowania terenu przeznaczonego do dzierżawy - część opisowa / 0 – 4 pkt/
3 /Plan zagospodarowania terenu przeznaczonego do dzierżawy - część graficzna / 0 – 4 pkt/
4 /Sposób oraz rodzaj dostawy mediów /0 – 5 pkt/
5 /Wyposażenie w infrastrukturę sanitarną (m. in. toalety, prysznice, przebieralnie) /0 – 4 pkt/
6 /Wyposażenie w infrastrukturę informacyjną / 0 – 5 pkt/
7 /Wyposażenie w infrastrukturę służącą rozwojowi aktywnych form turystyki (m. in. plac zabaw, siłownia zewnętrzna na świeżym powietrzu)/0 – 6 pkt/
8 /Wyposażenie w infrastrukturę zlokalizowaną wokół zbiornika wodnego (m. in. plaża, pomost, przystań wodna, punkty gastronomiczne) /0 – 8 pkt/
9 /Zagospodarowanie terenu pod parking oraz bazę noclegową w postaci pola namiotowego oraz terenu przeznaczonego dla camperów i przyczep campingowych/ 0 – 5 pkt/
10 /Harmonogram prac planowanego zadania inwestycyjnego z podaniem terminu jego zakończenia / 0 – 6 pkt/

Łączna ilość punktów  = 50 pkt

2. Członkowie komisji dokonują oceny każdej oferty oddzielnie i samodzielnie, według kryteriów o których mowa w pkt 1.
3. Ilość punktów dla każdej oferty przyznana przez każdego członka komisji jest sumowana,
a następnie dzielona przez liczbę członków komisji wg następującego wzoru:

                                                                  suma przyznanych punków przez członków komisji
Ostateczna ilość punków przyznana ofercie = -----------------------------------------------
                                                                            Liczba  członków komisji
4. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się tę, która uzyskała najwyższą ilość punktów.
5. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
6. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11A lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 8.09. 2016 roku.

Purda, dnia 17 listopada 2016 roku
Sporządziła: Magdalena Dawidczyk tel. 89 522 89 62