WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ Drukuj
czwartek, 08 września 2016 10:59

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 1774 ze zmianami.) podaję się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas określony do trzech lat.

W dzierżawę:

  1. Klewki - część nieruchomości gruntowej oznaczona jako działka numerem geodezyjnym 6/330 o powierzchni 0,1807 ha, objęta KW OL1O/00064004/7 jako nieruchomość gruntowa

z przeznaczeniem pod drobne uprawy warzywne i zieleni, – minimalna wysokość rocznego czynszu dzierżawy: 88,90 zł brutto (w tym VAT) rocznie, płatne w dwóch ratach w terminach:

  • I rata do 30 czerwca każdego roku,
  • II rata do 30 listopada każdego roku,

W najem:

  1. Purda -  nieruchomość budynkowa o powierzchni użytkowej 20,00m2 oznaczona numerem porządkowym 15A w Purdzie, posadowiona na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 531/1 o powierzchni 0,0114 ha, posiadająca KW OL1O/00056250/7,
    z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, – minimalna wysokość miesięcznego czynszu najmu: 123,00 zł brutto (w tym VAT) miesięcznie, płatny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Faktury VAT.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy upływa z dniem 19 października 2016 roku.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy Purda od dnia 8 września 2016 roku do dnia 29 września 2016 roku.