Aktualne
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego w trybie rokowań Drukuj
czwartek, 11 sierpnia 2016 10:22

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) informuje, że

o g ł a s z a

sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego w trybie rokowań

Przedmiotem rokowań są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

 

  1. Purda dz. nr 367/17 pow. 1997m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 26 500,00 zł
  2. Wyrandy dz. nr 96/7 pow. 1644 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 10 000,00 zł
  3. Wyrandy dz. nr 96/8 pow. 1515 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 9 500,00 zł
  4. Purda dz. nr 510/5 pow. 1690m2 KW OL1O/00150400/3 cena wywoławcza 9 500,00 zł
  5. Purda dz. nr 725/3 pow. 1188m2 KW OL1O/00180399/2 cena wywoławcza 13 000,00 zł

 

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach od 1 do 3 nie został sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Na każdą nieruchomość opisaną w pozycjach od 1 do 3 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Więcej…
 
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego Drukuj
piątek, 29 lipca 2016 12:37

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 29 lipca 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie) odbył się I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 128/13 o pow. 0,0849 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki, gmina Purda dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OL1O/00050771/3.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 15 800,00 zł. Do uczestniczenia w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono 2 osoby, gdyż wszystkie spełniły warunki przetargu.
W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcami zostali Pan Robert Adam Obarski oraz Pan Zbigniew Giers, osiągając najwyższą cenę ostateczną w kwocie: 15 960,00 zł. Do ceny nabycia  dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Więcej…
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Drukuj
wtorek, 12 lipca 2016 12:52

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony do 10 lat:

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 5/6 o powierzchni 1,5719 ha, położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/0094641/3 – oddanie w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, cena opłaty wywoławczej czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie.

Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Więcej…
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nowa Wieś, Patryki, Klebark Wielki, Kaborno, Klebark Mały Drukuj
czwartek, 07 lipca 2016 09:43

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻYDziałając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany:

1.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 350/1 o powierzchni 0,0300 ha położona w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś o numerze KW OL1O/00151726/1 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 350/2, 350/3, 351, 99/3 - cena wywoławcza 9 000,00 zł.

Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie IV – „leśnej”, na obszarze IVA – „rolniczym” na terenach osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

2.    Udział do 30/100 części nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu numer 155/6 o powierzchni 0,1296 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze
KW OL1O/00132843/8 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym, cena wywoławcza 9 000,00 zł.

Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno – osadniczej”, na obszarze IIB – „rolniczym” na terenach osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

3.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 40/17 o powierzchni 0,1350 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00142239/4 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , cena wywoławcza 29 700,00 zł.

Więcej…
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Klewki oraz Zgniłocha Drukuj
czwartek, 07 lipca 2016 09:14

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO ODDANIA W DZIERŻAWĘNa podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony do 10 lat:

1.    Nieruchomość oznaczona jako działki gruntu numer 59/11 o powierzchni 0,5034 oraz 59/12 o powierzchni 2,4879 ha, położone w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze
KW OL1O/0094641/3 – oddanie w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, cena opłaty wywoławczej czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie

Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomości położone są w strefie I - "podmiejskiej" i II – „rolniczo – turystyczno – osadniczej”, obszar IIA – „ turystyczny” na terenach rolniczych.

Na nieruchomościach posadowione są zadaszone ławy biesiadne oraz boisko do siatkówki plażowej.

2.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 15/50 o powierzchni 1,6514 ha położona w obrębie geodezyjnym Zgniłocha o numerze KW OL1O/00088995/4 – oddanie w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, cena opłaty wywoławczej czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie.

Na nieruchomość został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą Nr II-20/02 Rady Gminy Purda z dnia 5 grudnia 2002 r.
Zgodnie z zapisami w/w planu nieruchomość położona jest w części w strefie 6 UT – usługi turystyczne – plaża i pole namiotowe ogólnodostępne oraz w części w strefie LS 1-3 – grunty leśne. „Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i przedmiot zadań dla realizacji celów publicznych: w zakresie odprowadzania ścieków ustala się możliwość stosowania zbiornika zbiorczego na gromadzenie nieczystości ciekłych, do czasu wybudowania gminnego systemu kanalizacji sanitarnej”

W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie IV - "rolniczo - turystycznej", obszar IVC –„krajobrazowy” na terenach rolniczych i leśnych.

Na nieruchomości znajduje się pomost, ziemianka, nieużytkowane ujęcie wody – studnia wiercona o głębokości ok. 17m i średnicy 110 cm.

Nieruchomości opisane w pozycjach od 1 do 2 nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 4 z 9