Serwis Internetowy Gminy Purda
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Trękusek Drukuj
wtorek, 23 sierpnia 2016 09:13

16 sierpnia br. została zawarta umowa pomiędzy Wójtem Gminy Purda Piotrem Płoskim a Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Grzegorzem Kierozalskim o udzielenie bezzwrotnej pomocy w kwocie 447 tys. zł na wybudowanie kanalizacji sanitarnej o długości prawie 2 km i sieci wodociągowej o długości ok. 300 m dla budynków na osiedlu mieszkaniowym po PGR w miejscowości Trękusek.
Termin wykonania prac przewidziano na połowę listopada tego roku.
Na realizację inwestycji został ogłoszony przetarg i w jego wyniku w dniu dzisiejszym został wyłoniony wykonawca, tj. firma Sanprod z Ostrołęki, która złożyła najtańszą ofertę w wysokości 567 tys. zł.

alt

 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyn Drukuj
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 08:50

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs nr POIS/1.3.2/1/2016 na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym ze środków Funduszu Spójności alokowanych w krajowym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wnioski w konkursie mogą składać spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich. W przypadku Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna jest to cały obszar MOF. Wsparcie mogą otrzymać projekty inwestycyjne dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnym budynków mieszkaniowych, w zakresie określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponad to składane projekty muszą wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy. Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o dofinansowanie znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

Informujemy również, że ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna oraz aktualnościami nt. ogłaszanych konkursów można zapoznać się za pośrednictwem serwisu internetowego, poświęconego Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym: www.zit.olsztyn.eu.

 
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego Drukuj
czwartek, 18 sierpnia 2016 07:57

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490)

o g ł a s z a

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

 1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 25 o powierzchni 0,0792 ha położona w obrębie geodezyjnym Groszkowo o numerze KW OL1O/00135638/9, cena wywoławcza 8 000,00 zł

Na nieruchomość nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie III - „turystyczno - wypoczynkowej”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz ze słupem.

Więcej…
 
UWAGA!!! Drukuj
środa, 17 sierpnia 2016 08:03

W związku z przeniesieniem siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie na posterunek Policji oraz trwającymi pracami związanymi z przełączeniem centrali telefonicznej, w sprawach pilnych proszę dzwonić pod nr telefonu 793300610.

 
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie (IGR-I.747.3.9.2016) Drukuj
piątek, 12 sierpnia 2016 14:49

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie - "Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn (Mątki) z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka - Olsztyn".

Załączniki:
Pobierz (IGR-I.747.3.9.2016.pdf)IGR-I.747.3.9.2016.pdf626 Kb
 
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego w trybie rokowań Drukuj
czwartek, 11 sierpnia 2016 10:22

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) informuje, że

o g ł a s z a

sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego w trybie rokowań

Przedmiotem rokowań są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

 

 1. Purda dz. nr 367/17 pow. 1997m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 26 500,00 zł
 2. Wyrandy dz. nr 96/7 pow. 1644 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 10 000,00 zł
 3. Wyrandy dz. nr 96/8 pow. 1515 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 9 500,00 zł
 4. Purda dz. nr 510/5 pow. 1690m2 KW OL1O/00150400/3 cena wywoławcza 9 500,00 zł
 5. Purda dz. nr 725/3 pow. 1188m2 KW OL1O/00180399/2 cena wywoławcza 13 000,00 zł

 

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach od 1 do 3 nie został sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Na każdą nieruchomość opisaną w pozycjach od 1 do 3 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Więcej…
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres zasiłkowy 2016/2017 Drukuj
poniedziałek, 08 sierpnia 2016 14:48

KOMUNIKAT!!!

Okres zasiłkowy 2016/2017
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Okres zasiłkowy (2016/2017) rozpoczyna się od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy (2016/2017) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016 r.

W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy do 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 r. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy od dnia 1 września do 30 październik ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016 r.

Kryterium dochodowe przypadające na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to: 725 zł.

Do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy przedłożyć:

 • zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • zaświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach w roku 2015,
 • przetłumaczone zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w roku 2015 pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno-rentowych, (jeżeli dotyczy)
 • zmiany dochodowe po roku 2015 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o pracę, staż, dzieło, otwarcie działalności gospodarczej, uzyskanie prawa do renty, emerytury, wraz z zaświadczeniem o wynagrodzeniu/dochodzie netto za następny miesiąc od momentu podjęcia zatrudnienia.
 • osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu
 • przedkładają: świadectwo pracy obejmujące rok 2015, 2016, oraz PIT 11, PIT 37 wraz z załącznikami, lub inny za rok 2015.
Więcej…
 
Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy Drukuj
piątek, 05 sierpnia 2016 12:22

KOMUNIKAT

ŚWIADCZENIA RODZINNE (OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie informuje, że nowy okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych rozpoczyna się 01 listopada 2016 r. i kończy 30 października 2017 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą od dnia 01 września 2016 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. następuje do dnia 30 listopada 2016 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku. (art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2015 r., poz. 114 z późń. zm.) zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł.  netto miesięcznie. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne zasiłek rodzinny  przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. netto miesięcznie.

Więcej…
 
„Międzygminne Targi Przedsiębiorczości” - szansą rozwoju Drukuj
czwartek, 04 sierpnia 2016 14:23
Wójt Gminy Purda Piotr Płoski przyjął zaproszenie Burmistrza Miasta Pasym Cezarego Łachmańskiego  na  „Międzygminne Targi Przedsiębiorczości”, które odbędą się w dniach 9-10 września 2016 w Ośrodku Wypoczynkowym „Kalwa” w Pasymiu. Wójt zaprasza oczywiście wszystkich przedsiębiorców z naszej gminy na to wydarzenie.

Główną ideą organizowanych targów jest promocja lokalnych przedsiębiorców w kraju i za granicą. Aby zaprezentować Państwa usługi/wyroby na jak najszerszym forum odbiorców, zaproszenia skierowane zostaną zarówno do gmin partnerskich z terenu kraju, jak i z zagranicy (Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja- Obwód Kaliningradzki i Niemcy).
       Na targach będą Państwo mieli możliwość zaprezentowania swoich usług i wyrobów, nawiązania współpracy biznesowej z innymi przedsiębiorcami. Ważnym elementem targów będzie także wymiana Państwa doświadczenia z innymi firmami działającymi w tej samej lub pokrewnej branży.

Gmina Purda weźmie czynny udział w targach prezentując swoje stoisko. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w targach. Spotkanie to jest ogromną szansą rozwoju Państwa firm. Zgłoszenia przedsiębiorców przyjmowane są do dnia 17.08.2016 r.  Więcej informacji, Regulamin Targów (cennik), Harmonogram oraz Formularz zgłoszenia udziału znajdziecie Państwo na stronie:

www.pasym.pl/3867,Miedzygminne-Targi-Przedsiebiorczosci

alt

 
UWAGA STRABAG zmienił dzień zamknięcia drogi w Marcinkowie z czwartku na piątek (05.08.2016) Drukuj
środa, 03 sierpnia 2016 13:11
alt
 
Będzie bezpieczniej - remont drogi w Marcinkowie Drukuj
piątek, 29 lipca 2016 14:48
    Powiatowa Służba Drogowa po uzgodnieniach z Wójtem Purdy Piotrem Płoskim zleciła firmie STRABAG Sp. z o.o. remont drogi powiatowej 1468N w miejscowości Marcinkowo na odcinku od km 12+669 do km 13+421.
Prace już rozpoczęto i użytkownicy drogi muszą przygotować się na nieudogodnienia. Na wymienionym odcinku wprowadzony ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Cierpliwość się jednak opłaci ponieważ otrzymamy wygodniejszy i co znacznie ważniejsze, bezpieczniejszy odcinek drogi na terenie naszej gminy.
    Remontowany odcinek posiada nawierzchnię bitumiczną pokrytą spękaniami. Zakres prac obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej na całej szerokości nawierzchni, wykonanie pobocza o nawierzchni bitumicznej (szerokość całkowita nawierzchni i pobocza bitumicznego 5 m), uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0-31,5. Podniesienie niwelety zjazdów bitumicznych i gruntowych.

    Z uzyskanych informacji wynika, że w przyszłym tygodniu przedmiotowy odcinek drogi będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Będziemy informować na bieżąco (zamknięcie drogi nastąpi najprawdopodobniej we środę co jeszcze potwierdzimy).


 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 77

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW