Serwis Internetowy Gminy Purda
KLUB AKTYWNYCH KOBIET - zapraszamy na spotkanie Drukuj
środa, 23 listopada 2016 15:05
alt
 
Kampania „Biała wstążka” - przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet Drukuj
środa, 23 listopada 2016 14:38
OGŁOSZENIE
                               

          Szanowni Państwo,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z radością informuje, iż po raz kolejny Gmina Purda weźmie udział w kampanii „Biała wstążka”. W tym roku na terenie gminy Purda kampania ta odbędzie się w dniach 2-3.12.2016 r.

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie (prowadzona w ponad 55 krajach świata), skierowana do mężczyzn, miedzynarodowa akcja mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie. Właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 meżczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przejawy agresji pod ich adresem.

Dnia 02.12.2016 r. na terenie gminy Purda funkcjonariusz Policji wraz z pracownikami socjalnymi będą wręczać kierowcom symboliczne białe wstążki na znak przeciwstawienia się przemocy wobec kobiet. Dnia 3.12.2016, w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie, Purda 96B, 11-030 Purda dyżur pełnić będzie 2 członkow Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, gdzie będzie można uzyskać informację dot. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Na spotkanie serdecznie zapraszamy.

Przygotował
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Purdzie
mgr Marcin Grossmann
tel. 89 519 50 54


 
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert Drukuj
wtorek, 22 listopada 2016 08:49

O G Ł O S Z E N I E

o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie lub powierzenie realizacji zadania „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”

Wójt Gminy Purda zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), zwanej w dalszej części ogłoszenia ustawą, do pracy w Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ustawy.

Szczegóły naboru oraz formularz zgłoszenia znajduje się na bip.purda.pl

 
WÓJT GMINY PURDA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO pn. „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.” oraz zaprasza do składania ofert Drukuj
poniedziałek, 21 listopada 2016 16:21

WÓJT GMINY PURDA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
pn. „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie
dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”
oraz zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na utrzymanie i funkcjonowanie ŚDS w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych.

1. Rodzaj zadania:

„Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.” (ŚDS), przeznaczonego dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. ŚDS winien funkcjonować i realizować zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1568 ze zm.) oraz ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).

Więcej…
 
Przypominamy o dzisiejszym spotkaniu informacyjno - szkoleniowym 16:30 w Purdzie - świetlica wiejska Drukuj
poniedziałek, 21 listopada 2016 13:40
Dziś t.j. 21.XI.2016 (poniedziałek) o godzinie 16:30 w Purdzie w świetlicy wiejskiej odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe w związku z rozpoczęciem naboru wniosków na rozpoczęcie i rozwijanie działalności gospodarczej.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.
alt
 
Tylko do 30 listopada 2016 roku można składać wnioski na założenie działalności gospodarczej Drukuj
poniedziałek, 21 listopada 2016 12:22

Tylko do 30 listopada 2016 roku można składać wnioski na założenie działalności gospodarczej w ramach projektu:
"3 kroki do sukcesu - własna firma szansą na zatrudnienie w Olsztynie i powiecie olsztyńskim"

Więcej informacji na stronie:
http://proecoone.com/projekty-ue/3-kroki-olsztyn

 

alt

 
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Drukuj
poniedziałek, 21 listopada 2016 09:57
alt
 
Szlachetna Paczka w Gminie Purda po raz drugi Drukuj
poniedziałek, 21 listopada 2016 08:37
altW tym roku po raz drugi potrzebujące rodziny z rejonu gminy Purda zostały włączone do projektu  Stowarzyszenia Wiosna.
Wolontariusze odwiedzili rodziny i spisali ich historie. Dalszy ciąg tych historii zależy między innymi od darczyńców. Jeśli chcesz mieć wpływ na otaczający świat, możesz już wybrać historię, którą chcesz zmienić jako darczyńca (www.szlachetnapaczka.pl - wybieram rodzinę - województwo warmińsko-mazurskie - gmina Purda). Nie musisz robić tego sam - zbierz znajomych, współpracowników lub sołectwo i razem przygotujcie mądrą pomoc. Dlaczego mądrą? Bo to pomoc, która nie jest chaotyczna, ale trafia do konkretnych ludzi, którzy mają konkretne potrzeby. Pamiętaj więc, że wybierając rodzinę powinieneś spełnić co najmniej 3 główne potrzeby, aby zmienić ich świat - taka pralka czy łóżko naprawdę mają wpływ na czyjeś życie. Pamiętaj, że to nie jest pozbycie się z domu tego, co Ci zalega, ale prezent, który może mieć wpływ na przyszłość konkretnych osób, którym często naprawdę nie jest łatwo przyznać się do niemocy, załamania czy biedy.
 
II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego na czas określony do 10 lat z przeznaczeniem na zorganizowanie ogólnodostępnej plaży Drukuj
czwartek, 17 listopada 2016 11:12
Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490),

o g ł a s z a
II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego na czas określony do 10 lat z przeznaczeniem na zorganizowanie ogólnodostępnej plaży

Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

1. Nieruchomość oznaczona jako działki gruntu numer 59/11 o powierzchni 0,5034 oraz 59/12 o powierzchni 2,4879 ha, położone w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00094641/3 – cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie.

Opis nieruchomości:
Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomości położone są w strefie I - "podmiejskiej" i II – „rolniczo – turystyczno – osadniczej”, obszar IIA – „ turystyczny” na terenach rolniczych. Działki z linią brzegową, położone nad jeziorem Linowskim. Na nieruchomościach posadowione są zadaszone ławy biesiadne oraz znajduje się boisko do siatkówki plażowej.Lokalizacja nieruchomości została przedstawiona na załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 15/50 o powierzchni 1,6514 ha położona w obrębie geodezyjnym Zgniłocha o numerze KW OL1O/00088995/4 – cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie.

Opis nieruchomości:
Na nieruchomość został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą Nr II-20/02 Rady Gminy Purda z dnia 5 grudnia 2002 r.
Zgodnie z zapisami w/w planu nieruchomość położona jest w części w strefie 6 UT – usługi turystyczne – plaża i pole namiotowe ogólnodostępne oraz w części w strefie LS 1-3 – grunty leśne. „Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i przedmiot zadań dla realizacji celów publicznych: w zakresie odprowadzania ścieków ustala się możliwość stosowania zbiornika zbiorczego na gromadzenie nieczystości ciekłych, do czasu wybudowania gminnego systemu kanalizacji sanitarnej”. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie IV - "rolniczo - turystycznej", obszar IVC –„krajobrazowy” na terenach rolniczych i leśnych.
Działka z linią brzegową, położona nad jeziorem Gim. Na nieruchomości znajduje się pomost, ziemianka, nieużytkowane ujęcie wody – studnia wiercona o głębokości ok. 17m i średnicy 110 cm.
Lokalizacja nieruchomości została przedstawiona na załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 5/6 o powierzchni 1,5719 ha, położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00094641/3 – cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie.

Opis nieruchomości:
Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona w strefie I - "podmiejskiej" i II – „rolniczo – turystyczno – osadniczej”, obszar IIA – „ turystyczny” na terenach rolniczych.
Działka z linią brzegową, położona nad jeziorem Klebarskim. Na nieruchomościach posadowione są zadaszone ławy biesiadne oraz znajduje się boisko do siatkówki.
Lokalizacja nieruchomości została przedstawiona na załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Nieruchomości opisane w pozycjach od 1 do 3 nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomości zostały przeznaczone do oddania w dzierżawę zarządzeniem Nr 96/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 4 lipca 2016 r. sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych oraz zarządzeniem Nr 98/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych.
Więcej…
 
XXII Sesja Rady Gminy Purda Drukuj
środa, 09 listopada 2016 11:34

Informuję, że XXII sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 18 listopada 2016 r. (piątek) godz. 10:30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie

Proponowany porządek obrad:    
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.       
2. Przyjęcie porządku obrad ( tylko w przypadku zmian ).       
3. Przedstawienie Mapy zagrożeń  bezpieczeństwa– asp. Adam Maciejewski- Kierownik Posterunku Policji w Purdzie        
4. Przyjęcie protokołów z XX I XXI sesji Rady Gminy.        
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.       
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia podatków od nieruchomości na 2017 r.       
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2016-2029.       
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy Purda na 2016 r.        
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na rok 2017.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podatków od środków transportowych.       
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klewki.       
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Purda.       
13. Rozpatrzenie projektu uchwały przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.       
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Purda.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
17. Zapytania i interpelacje radnych.
18. Sprawy rożne.
19. Zakończenie sesji.

Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się w dniu 15.11.2016 r. (wtorek) o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się w dniu 15.11.2016 r. (wtorek) o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga


 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego Drukuj
środa, 09 listopada 2016 10:33

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490)

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 239/1 o powierzchni 0,1213 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Mały o numerze KW OL1O/00053939/0 – cena wywoławcza 30 700,00 zł. Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego sporządzony jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klebark Mały, Gmina Purda”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Purda Nr XXIV-136/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 18 z dnia 4 lutego 2009 r. poz. 359), nieruchomość stanowi teren istniejącego ujęcia wody.

Na nieruchomości znajduje się nieczynne ujęcie wody oraz urządzenia do uzdatniania i przesyłu wody - budynek stacji uzdatniania wody, studnia wiercona o głębokości 36,4 m oraz trzy studzienki o głębokości 2,5 m, które służyły do odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody.

Przez nieruchomość przebiega sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.

Na nieruchomości ustanawia się nieograniczoną w czasie i nieodpłatną służebność przesyłu dla sieci wodociągowej Ø 80 o długości ok. 50 metrów oraz sieci kanalizacji sanitarnej PCW Ø 200 o długości ok. 10 metrów na rzecz Gminy Purda.

Lokalizacja nieruchomości została przedstawiona na załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 96 o powierzchni 0,1600 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położona w obrębie geodezyjnym Kaborno o numerze KW OL1O/00124142/5 – cena wywoławcza 73 100,00 zł. Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie II - "rolniczo – turystyczno - osadniczej", obszar IIA – „turystyczny”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej’.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 48,71 m2 w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym. Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Dach dwuspadowy, kryty w połowie dachówką, a w drugiej połowie eternitem. Budynek z czerwonej cegły w części pokryty elewacją. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Budynek mieszkalny jest w złym stanie technicznym.

Budynek nr 9 posadowiony na przedmiotowej działce jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

Lokalizacja nieruchomości została przedstawiona na załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:
Pobierz (skan ogłoszenia o I przetargu.pdf)skan ogłoszenia o I przetargu.pdf2154 Kb
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 4 z 77

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW