KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PURDA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 R Drukuj
poniedziałek, 07 listopada 2016 15:03

Wójt Gminy Purda zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 7 listopada 2016 roku.

Planowany termin zakończenia konsultacji na dzień: 14 listopada 2016 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zbierania uwag, wniosków, opinii i propozycji na temat projektu przedmiotowej uchwały, przekazywanych przez interesariuszy osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Purdzie, faksem lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu, lub za pośrednictwem Internetu, lub do skrzynki e-mailowej Urzędu, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Formularz uwag oraz projekt Programu dostępne na stronie bip.purda.pl

 

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW