WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Drukuj
czwartek, 08 grudnia 2016 09:20

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j. t.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 39/8 o powierzchni 0,0549 ha położona w obrębie geodezyjnym Klewki, gmina Purda o numerze KW OL1O/00145699/7 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/2, obręb Klewki, gmina Purda - cena wywoławcza 12 800,00 zł

Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującej "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość  położona jest w strefie II - "rolniczo – turystyczno - osadniczej", obszar IIA – „turystyczny”
na terenach rolniczych.

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 30/8 o powierzchni 0,0422 ha położona w obrębie geodezyjnym Prejłowo, gmina Purda o numerze KW OL1O/00064964/4 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania działek przyległych o numerach ewidencyjnych 30/9 i 72/2, obręb Prejłowo, gmina Purda - cena wywoławcza 5 900,00 zł

Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującej "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość  położona jest w strefie II - "rolniczo – turystyczno - osadniczej", obszar IIB – „rolniczy”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości w pozycji 1 oraz 2.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 163/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda oraz Zarządzeniem Nr 169/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 19 stycznia 2017 roku.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie od dnia 8 grudnia 2016 roku do dnia 29 grudnia 2016 roku.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11A w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Sporządziła: Magdalena Dawidczyk, tel. 89 522 89 62

Załączniki:
Pobierz (Wykaz 08.12.2016.pdf)Wykaz 08.12.2016.pdf644 Kb