Serwis Internetowy Gminy Purda
Komputery dla Biblioteki Drukuj
piątek, 16 grudnia 2016 10:32

Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie w listopadzie 2016 r. otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki w Warszawie z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” na realizację zadania „Nowe komputery to większy standard purdzkiej biblioteki”. Na zadanie to otrzymaliśmy 17 850 zł dofinansowania przy wkładzie własnym 3150 zł na zakup 4 zestawów komputerowych i dodatkowego wyposażenia. W grudniu zakupiono 4 zestawy komputerowe i nową drukarkę oraz czytnik kodów. Nowoczesny sprzęt komputerowy na pewno podniesie standard naszej biblioteki, umożliwi użytkownikom korzystanie z zasobów cyfrowych i korzystanie z katalogu on-line, a bibliotekarzom wprowadzić pełną komputeryzację procesów bibliotecznych. Od stycznia 2017 r. biblioteka prowadzić będzie warsztaty komputerowe dla chętnych z wykorzystaniem nowego sprzętu. Zgłoszenia przyjmujemy w bibliotece, telefonicznie - nr tel. 89 512 22 21 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 
Zimowisko dla dzieci rolników z województwa warmińsko –mazurskiego i podlaskiego w Zakopanym . Drukuj
piątek, 16 grudnia 2016 10:28

 

Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku w Ełku, organizuje zimowisko  dla dzieci rolników przy współudziale z Gminą Ełk i Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Pojezierze Ełckie„.  Wypoczynek odbędzie się w górach w Zakopanym:

Więcej…
 
Nowe lampy w miejscowości Szczęsne Drukuj
wtorek, 13 grudnia 2016 09:19
Cieszyć mogą się mieszkańcy miejscowości Szczęsne, w której zamontowano 9 dodatkowych latarni. Cztery z nich stanęły na osiedlu "Sady", kolejne cztery ułatwią życie mieszkańcom "Zielonej Doliny". Ostatnią latarnię zamontowano przy tartaku. Warto dodać, że pięć latarni sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego, a cztery ze środków własnych sołectwa.
Latarnie zaświecą wkrótce. Trwają ostatnie procedury przyłączeniowe.
 
 
Pogoda umożliwiła montaż siłowni w Purdzie Drukuj
poniedziałek, 12 grudnia 2016 14:18

Dzięki zaangażowaniu radnego Grzegorza Noska i sołtys Agnieszki Kincel oraz mieszkańców gminy i przyjaciół udało się wywalczyć siłownię terenową, która w ostatnim czasie powstała w Purdzie. Siłownia została zlokalizowana w pobliżu boiska wielofunkcyjnego Orlik i składa się z pięciu elementów. Każde urządzenie siłowni zewnętrznej jest tak dobrane, aby mogły ćwiczyć osoby w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej.

Przypomnijmy, iż sołectwo Purda przystąpiło do konkursu „Nestlé porusza Polskę”, który został ogłoszony w lutym 2016 roku z okazji 150-lecia istnienia firmy Nestlé. W pierwszym etapie gminy z całej Polski zgłaszały chęć udziału w konkursie i posiadania siłowni zewnętrznej na swoim terenie. W ogólnopolskim plebiscycie konkurowało ze sobą aż 710 lokalizacji. W kolejnym etapie, który trwał do 6 lipca internauci swoimi głosami zadecydowali, gdzie powstaną siłownie terenowe. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do odrobiny wysiłku.


 

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Drukuj
czwartek, 08 grudnia 2016 09:20

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j. t.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 39/8 o powierzchni 0,0549 ha położona w obrębie geodezyjnym Klewki, gmina Purda o numerze KW OL1O/00145699/7 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/2, obręb Klewki, gmina Purda - cena wywoławcza 12 800,00 zł

Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującej "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość  położona jest w strefie II - "rolniczo – turystyczno - osadniczej", obszar IIA – „turystyczny”
na terenach rolniczych.

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 30/8 o powierzchni 0,0422 ha położona w obrębie geodezyjnym Prejłowo, gmina Purda o numerze KW OL1O/00064964/4 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania działek przyległych o numerach ewidencyjnych 30/9 i 72/2, obręb Prejłowo, gmina Purda - cena wywoławcza 5 900,00 zł

Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującej "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość  położona jest w strefie II - "rolniczo – turystyczno - osadniczej", obszar IIB – „rolniczy”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości w pozycji 1 oraz 2.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 163/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda oraz Zarządzeniem Nr 169/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 19 stycznia 2017 roku.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie od dnia 8 grudnia 2016 roku do dnia 29 grudnia 2016 roku.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11A w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Sporządziła: Magdalena Dawidczyk, tel. 89 522 89 62

Załączniki:
Pobierz (Wykaz 08.12.2016.pdf)Wykaz 08.12.2016.pdf644 Kb
 
Dotacje na założenie własnej firmy Drukuj
środa, 07 grudnia 2016 15:36
alt
 
UWAGA!!! Drukuj
wtorek, 06 grudnia 2016 11:43

Dnia 30 grudnia 2016r. kasa Urzędu będzie nieczynna.

 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe Drukuj
wtorek, 06 grudnia 2016 08:39
alt
 
Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego o numerze 18 znajdującego się w budynku 4A w miejscowości Klewki, gmina Purda Drukuj
poniedziałek, 05 grudnia 2016 17:16

Purda, dnia 5 grudnia 2016 roku

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego o numerze 18 znajdującego się w budynku 4A w miejscowości Klewki, gmina Purda

Do tutejszego urzędu wpłynęły dwa wnioski o przydział lokalu socjalnego. Złożyli je: Pan Piotr Wallendszus oraz Pani Joanna Pieślak. Obydwa wnioski zostały złożone w wyznaczonym terminie oraz zawierały wszystkie niezbędne elementy. Dochody każdego z wnioskodawców w myśl art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966) wynoszą 0 zł. Pan Piotr Wallendszus przedstawił ponadto wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie o przyznaniu mu lokalu socjalnego.

Zostały dokonane oględziny lokali, obecnie zajmowanych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu socjalnego. Uzyskano opinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z której wynika, że każdy z wnioskodawców przebywa w złych warunkach mieszkaniowych. Ponadto przedstawione zostały dokumenty wskazujące, że każdy z wnioskodawców otrzymuje zasiłki. Pani Joanna Pieślak jest matką samotnie wychowującą dziecko, dlatego kwota przyznana na utrzymanie, w przeliczeniu na osobę, jest znacznie niższa od tej, którą otrzymuje Pan Piotr Wallendszus, samotnie prowadzący gospodarstwo domowe.

Ze względu na całokształt okoliczności faktycznych i prawnych oraz możliwości finansowych Komisja Mieszkaniowa rozstrzygnęła o przyznaniu wolnego lokalu socjalnego Pani Joannie Pieślak.

W terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Komisji Mieszkaniowej nie wpłynęło żadne odwołanie.

Mając powyższe na uwadze, przychylam się do rozstrzygnięć Komisji Mieszkaniowej. Umowa najmu lokalu socjalnego o numerze 18 znajdującego się w budynku 4A w miejscowości Klewki, gmina Purda zostanie zawarta z Panią Joanną Pieślak.

Załączniki:
Pobierz (Decyzja - Klewki 4A.pdf)Decyzja - Klewki 4A.pdf378 Kb
 
Ogłoszenie o odwołaniu sprzedaży nieruchomości Drukuj
poniedziałek, 05 grudnia 2016 11:38

Wójt Gminy Purda

ogłasza odwołanie sprzedaży części nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego zaplanowanego na dzień  16 grudnia 2016 roku

Odwołanie sprzedaży dotyczy niżej wymienionej nieruchomości:

  1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 239/1 o powierzchni 0,1213 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Mały o numerze KW OL1O/00053939/0 – cena wywoławcza 30 700,00 zł. Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego sporządzony jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klebark Mały, Gmina Purda”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Purda Nr XXIV-136/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 18 z dnia 4 lutego 2009 r. poz. 359), nieruchomość stanowi teren istniejącego ujęcia wody.

Na nieruchomości znajduje się nieczynne ujęcie wody oraz urządzenia do uzdatniania i przesyłu wody - budynek stacji uzdatniania wody, studnia wiercona o głębokości 36,4 m oraz trzy studzienki o głębokości 2,5 m, które służyły do odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody.

Przez nieruchomość przebiega sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.

 

Purda, dnia 5 grudnia 2016 roku

Sporządziła: Magdalena Dawidczyk, tel. 89 522 89 62

 
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Purda Drukuj
niedziela, 04 grudnia 2016 20:58

„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Purda”

Zestawienie odśnieżających

Trasa nr 1 – Zgniłocha, Nowa Kaletka, Butryny, Chaberkowo, Bałdy

Usługi Sprzętowo – Transportowe – Edmund Czarnecki, Butryny 32, 10 – 687 Olsztyn, tel. 505 039 282

 

Trasa nr 2 – Nowa Wieś, Przykop oraz miejscowości Rykowiec, Wygoda, Bruchwałd

Miron – Mirosław Nosek, Nowa Wieś 51, 11 – 030 Purda, tel. 608 484 444

 

Trasa nr 3 – Klewki, Szczęsne, Stary Olsztyn, Trękus, Trękusek oraz miejscowość Kaborno

PURA VIDA Krystian Baumann, Klebark Wielki 12, 10 – 687 Olsztyn, tel. 604 671 369

 

Trasa nr 4 – Ostrzeszewo, Klebark Mały, Klebark Wielki, Silice

PURA VIDA Krystian Baumann, Klebark Wielki 12, 10 – 687 Olsztyn, tel. 604 671 369

 

Trasa nr 5 – Pajtuny, Patryki, Prejłowo

PURA VIDA Krystian Baumann, Klebark Wielki 12, 10 – 687 Olsztyn, tel. 604 671 369

 

Trasa nr 6 –  Giławy

PURA VIDA Krystian Baumann, Klebark Wielki 12, 10 – 687 Olsztyn, tel. 604 671 369

 

Obwód - Purda, Purdka, Wyrandy, Marcinkowo

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UG w Purdzie

Tomasz Baranowski - 509 078 341, Jacek Studniak – 509 078 339

Katarzyna Minojć – 509 078 343

 

Drogi Powiatowe

Janusz Burzacki – 605 442 305

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 2 z 77

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW