XXI Sesja Rady Gminy Purda Drukuj
środa, 05 października 2016 14:41

INFORMACJA

XXI Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się

13 października 2016 r. (czwartek)

o godz. 1030 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klewkach

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
 3. Przyjęcie protokołu z XVII, XVIII, XIX sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2016- 2029.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Purda na 2016 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Purda.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Purda.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie.
 13. Zapytania i interpelacje radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga