Informacja o XI Sesji Rady Gminy Purda Drukuj
wtorek, 03 listopada 2015 17:05

Informuję, że XI Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 13 listopada 2015 r. (piątek) godz. 10:30 w siedzibie GOK- Klewki 15.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad. (tylko w przypadku zmian)
3. Przyjęcie protokołu z X sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Purda.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2015 r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 60/107 i 64/6 położonej w miejscowości Klewki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Purda.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na 2016 r.
11. Rozpatrzenie projektu w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych w granicach administracyjnych Gminy Purda na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie jako właściwego do realizacji zadań administracji publicznej dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
20. Zapytania i interpelacje radnych.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga