Rada Gminy
Informacja o posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji Drukuj
poniedziałek, 21 marca 2016 08:58

Informuję, że posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się 29 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali świetlicy Purda.

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

/-/ Mieczysław Puzio

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się 29 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali świetlicy Purda.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji

/-/ Andrzej Chojnowski

 
XV Sesja Rady Gminy Purda Drukuj
poniedziałek, 21 marca 2016 08:41

Informacja
XV Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 31 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 11:30

w sali świetlicy Purda

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2016- 2029.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Purda na 2016 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczęsne.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Klewki -  działki oznaczone nr geodezyjnymi: 27/2, 27/4, 27/5, 27/6, 27/8, 27/9, 27/11, 27/12, 27/13 oraz części działek nr 15/4, 25 i nr 39/2.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Purda.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przygotowania przez Wójta Gminy Purda projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2016 roku”
13. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Purda  na lata 2016-2021.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Purda na lata 2016-2018.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Purda na lata 2016-2020.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie jako właściwego do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Prejłowo.
20. Zapytania i interpelacje radnych.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

 
Informacja o odwołaniu posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Drukuj
czwartek, 17 marca 2016 09:38

Informuję, że posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zaplanowane na dzień 21 marca 2016 r. zostaje odwołane. Posiedzenie odbędzie się w innym terminie, który zostanie podany w późniejszym terminie.

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
/-/ Mieczysław Puzio

 
Wspólne posiedzenie Komisji Drukuj
środa, 09 marca 2016 10:15

Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się dnia 18 marca 2016 r. (piątek), godz. 16:00 w remizie OSP Purda.
Temat:
1. Analiza stanu zabezpieczenia opieki zdrowotnej i potrzeb służby zdrowia na terenie Gminy Purda.
2. Opracowanie zmian w sprawie zasad ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga

 
XIV Sesja Rady Gminy Purda Drukuj
piątek, 19 lutego 2016 09:06

Informacja

XIV Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 26 lutego 2016 r. (piątek) o godz. 11:30 w remizie OSP Purda.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2016- 2029.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Purda na 2016 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej nr geodezyjnym 158 oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr geodezyjnym 162/1 i 161/1 położonych w obrębie geodezyjnym Patryki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Szczęsne.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Purda.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Purda oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Purda 2016-2018.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Purda  na lata 2016-2021.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Purda na lata 2016-2020.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Purda.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność  Wójta Gminy Purda.
18. Zapytania i interpelacje radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie sesji.

Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji termin posiedzenia 25.02.2016 r. godz. 16:30 Urząd Gminy Purda
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny termin posiedzenia 22.02.2016 r. godz. 14:00 Urząd Gminy Purda

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 10

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW