Rada Gminy
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Drukuj
poniedziałek, 13 czerwca 2016 12:18

Informuję, że posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Purda.

Temat: Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy.

 

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

/-/ Mieczysław Puzio

 
Zmiana terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Drukuj
poniedziałek, 13 czerwca 2016 12:15

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 17 czerwca (piątek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Purda.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Aleksander Pepłowski

 
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Drukuj
wtorek, 07 czerwca 2016 09:25

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 15 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Purda.

Temat: Kontrola stanu miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie Gminy Purda.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Aleksander Pepłowski

 
XVI Sesja Rady Gminy Purda Drukuj
poniedziałek, 09 maja 2016 10:51

Informacja

XVI Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 20 maja 2016 r. (piątek)

o godz. 1130 w sali świetlicy Purda

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Złożenie ślubowania przez radnego Przemysława Pasztaleniec.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Purda za rok 2015.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Purda z tytułu wykonania budżetu Gminy Purda za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2016- 2029.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Purda na 2016 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup z bonifikatą nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 285/1, położonej w obrębie Marcinkowo, gmina Purda.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Olsztyńskim, Gminą Olsztyn, Gminą Barczewo, Gminą Dywity, Gminą Gietrzwałd, Gminą Stawiguda i Gminą Jonkowo w realizacji  zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii ZIT.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Purda oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Purda.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Purda, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Purda”.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Purda”.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Purda oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
23. Zapytania i interpelacje radnych.
24. Sprawy różne.
25. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

 
Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji Drukuj
środa, 04 maja 2016 13:09

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się 16 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali świetlicy w Purdzie.

Temat: opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XVI sesję Rady Gminy Purda.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji

/-/ Andrzej Chojnowski

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 4 z 10

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW