Programowanie 2007-2013
Zrealizowane projekty w ramach PO Kapitał Ludzki Drukuj
poniedziałek, 17 września 2012 14:17

Projekt systemowy pn. „Dać drugą szansę” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny został zrealizowany przez GOPS Purda w latach 2008-2011. Celem głównym projektu był  wzrost integracji społecznej i skuteczności pomocy społecznej w gminie. Zgodnie z projektem 149 osób bezrobotnych korzystających z pomocy finansowej GOPS odbyło różne szkolenia oraz kursy podnoszące kwalifikacje. Także w ramach projektu realizowany jest program aktywności lokalnej „Czas na zmiany”, który w 2009 roku został skierowany do osób młodych  w wieku 15-25 lat, natomiast w 2010 roku kierowany był do rodzin z przemocą domową. W 2011 roku został skierowany do osób niepełnosprawnych (wzięło w nim udział 11 osób). Wartość całkowita projektu: 643528 zł, dofinansowanie: 570010 zł.

„Teraz MY – krok do aktywności” w ramach osi 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Całkowita wartość projektu 42.942,56, dofinansowanie: 42.942,56
Okres realizacji: 1 sierpnia 2009-30 listopada 2009 roku.
Działania w ramach projektu: aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi Szczęsne poprzez udział w szkoleniach:  zagospodarowanie terenu roślinami ozdobnymi, język angielski poziom podstawowy, nasza firma.

Więcej…
 
Projekty w trakcie realizacji (PROW) Drukuj
poniedziałek, 17 września 2012 14:16

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Klebarka Małego i Ostrzeszewa
W maju 2012 roku rozpoczęto prac przy budowie sieci kanalizacyjnej. Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 5005 mb, kanalizacji sanitarnej tłocznej 5650 mb. Projekt sieci kanalizacyjnej obejmuje również: 6 przepompowni głównych; przepływomierz ścieków, pompownie przydomowe – 42 szt. Sieć wodociągowa: długość łączna 2176 mb.; 4 przyłącza przepompowni i 3 przepływomierze na terenie Ostrzeszewa, Klebarka Małego, Szczęsnego oraz Olsztyna. Przewidywana wartość inwestycji wg umowy – 3189 612,59 złotych. Przewidywana wysokość dotacji z UE z działania PROW „Podstawowe usługi dla ludności”- 1950 000 złotych. Termin wykonania prac i oddania sieci do użytku marzec 2013 roku.

Więcej…
 
Projekty zrealizowane (RPO i PROW) Drukuj
poniedziałek, 17 września 2012 14:12

Budowa chodników, zatok postojowych, parkingów, elementów małej architektury i zieleni w Purdzie
Inwestycję zrealizowano z programu PROW 2007-2013 w ramach  działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zrealizowano budowę chodników, zatok postojowych i zieleni w centrum wsi Purda w 2009 r. Wybudowano ok 400 m2 parkingów oraz 1600 m2 chodników oraz posadzono ok. 420 sadzonek drzew i krzewów. Wartość zadania 348 263,59 złotych. Wysokość dofinansowania ok. 210.000 złotych.

Zakup samochodu dla OSP Purda
Projekt zrealizowany w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury; wartość projektu – 608.122 złote, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 480.000 zł. W wyniku postępowania przetargowego wykonanie pojazdu zlecono firmie „Piotr Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych”. Zakupiony samochód marki Renault Midlum 300.14 4x4 przekazano do użytkowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Purdzie w  2010 r.

Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla OSP Pomoc Maltańska Klebark Wielki
Projekt zrealizowany w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury; wartość projektu – 763.348,43 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 611.000 zł. W wyniku postępowania przetargowego wykonanie pojazdu zlecono firmie „Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak”. Zakupiony samochód marki Scania  przekazano do użytkowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Klebarku Wielkim w kwietniu 2011 r.

Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna oraz sieć wodociągowa z przyłączami w  Bałdach i Butrynach
Projekt zrealizowano w ramach działania PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”' wartość projektu – 1.819.686,32 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.050.293 zł. Do realizacji zadania po przeprowadzenia postępowania przetargowego wybrano firmę Zakład Budownictwa Ogólnego Instal. W wyniku realizacji zadania wybudowano 3,3 km sieci wodociągowej, 6,5 km sieci kanalizacyjnej, 3 przepompownie główne oraz 6 przepompowni przydomowych. Termin realizacji 2010-2011 r.

Budowa placów zabaw w Kabornie, Prejłowie, Przykopie, Nowej Kaletce, Trękusie, Zgniłosze
Projekt zrealizowano w ramach PROW, działania „Odnowa i rozwój wsi”; wartość projektu 107. 146,84 zł w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 63.949 zł.
Rezultatem projektu są place zabaw w 6 miejscowościach na terenie gminy Purda. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do wykonania zadania wybrano firmę CROQUET S.C. Zakupiono i zainstalowano wyposażenie placów zabaw.  W skład wyposażenia placów zabaw wchodzą zintegrowane zestawy zabawowe, huśtawki, piaskownice, sprężynowce, huśtawki typu ważka.

Budowa placu zabaw w miejscowości Purda
Projekt w ramach działania PROW „Odnowa i Rozwój wsi”; wartość łączna – 51.768,42 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 42.052,80 zł.
Wyposażono plac zabaw w Purdzie oraz wykonano oświetlenie. Zamontowano zestaw zabawowy oraz 2 sprężynowce, piaskownicę, wystawkę podwójną i huśtawkę typu ważka. Plac oświetlają 4 podwójne lampy. Termin realizacji 2011 r.

Wykonanie dokumentacji budowlanej  oraz wykonanie i uruchomienie oczyszczalni ścieków w Bałdach przewidzianej do obsługi Butryn, Bałd, Nowej Kaletki, Zgniłochy
Koszt zadania 2.000.000 złotych. Prace budowlane ukończono 31 maja 2011 r. Zadanie dofinansowano kwotą  ok. 1.050.000 złotych ze środków programu  RPO Warmia i Mazury

Budowa świetlicy wiejskiej, boisk sportowych, bieżni i placu zabaw w Nowej Wsi
Projekt zrealizowano w ramach działania PROW „Odnowa i Rozwój Wsi”; wartość projektu 996 970,32 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 500 000 zł. Projekt swoim zakresem obejmował wykonanie budynku świetlicy, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu, bieżni o nawierzchni z poliuretanu, przygotowano teren pod boisko trawiaste, wykonano plac zabaw, teren oświetlono i ogrodzono.

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie
Projekt zrealizowano w ramach działania PROW „Odnowa i Rozwój Wsi”; wartość projektu 350.819 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 208.137 zł. Projekt w części obejmującej bibliotekę został zrealizowany.