II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU GMINNEGO - KLEBARK WIELKI Drukuj
czwartek, 24 listopada 2016 19:18

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774 j. t.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490 j. t.)

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 7 o powierzchni 0,1300 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00139448/8, nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 8 o powierzchni 0,2900 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00153790/4, nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 15 o powierzchni 0,0900 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00139449/5

– łączna cena wywoławcza 67 400,00 zł.

Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

W "’Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi 7 oraz 8 położone są w strefie I – „podmiejskiej”, na terenach rozwojowych o wiodącej funkcji przemysłowo – składowej, produkcji i obsługi gospodarki rolnej i rybackiej.

Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 15 oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako droga.

Dojazd do nieruchomości o numerze 7 będzie odbywał się przez działkę sąsiednią, oznaczoną numerem ewidencyjnym 8 poprzez ustanowienie na tej działce nieograniczonej w czasie i nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 7, położonej w obrębie Klebark Wielki, gmina Purda.

Na nieruchomości o numerze 8 ustanawia się nieograniczoną w czasie i nieodpłatną służebność przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 7, położonej w obrębie Klebark Wielki, gmina Purda.

Lokalizacja nieruchomości została przedstawiona na załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 40/17 o powierzchni 0,1350 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00142239/4 – cena wywoławcza 29 700,00 zł. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie I - "podmiejskiej", na terenach rolnych.

Na nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i wjazdu.

Na nieruchomości znajduje się studnia o głębokości ok. 6 m.

Lokalizacja nieruchomości została przedstawiona na załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Nieruchomości opisane w pozycji 1 i 2 nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 7,8,15 oraz 40/17 obręb Klebark Wielki, gmina Purda.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 102/2016 Wójta Gminy Purda  z dnia 19 lipca 2016 r. sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda oraz Zarządzeniem Nr 97/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 6 lipca 2016 r. sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda

Poprzednie przetargi odbyły się:

I przetarg – 17 października 2016 roku

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Przetarg odbędzie się 16 stycznia 2017 roku o godzinie 10:00 w pokoju 
nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie) 
Purda 19, 11-030 Purda.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej do kasy urzędu w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 10 stycznia 2017 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
  • wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa. Spóźnienie się na przetarg powoduje wykluczenie z udziału w przetargu.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany  w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

Cena sprzedaży nieruchomości powinna być uiszczona w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11A lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 24 listopada 2016 roku.

Purda, dnia 24 listopada 2016 roku

Sporządziła: Magdalena Dawidczyk