Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Butryny, Klebark Wielki, Łajs Drukuj
czwartek, 14 kwietnia 2016 09:44

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻYNa podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 138/16 o powierzchni 0,0958 ha położona w obrębie geodezyjnym Butryny o numerze KW OL1O/00138079/3 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , cena wywoławcza 36 400,00 zł

Dla nieruchomości została wydana decyzja Nr I-55/15 o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.

2.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 138/17 o powierzchni 0,0826 ha położona w obrębie geodezyjnym Butryny o numerze KW OL1O/00138079/3 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , cena wywoławcza 31 400,00 zł

Dla nieruchomości została wydana decyzja Nr I-54/15 o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.

3.    Nieruchomości oznaczone jako działki gruntu o numerach 68/1 i 73/2 o powierzchni kolejno 0,1100 ha i 0,0800 ha, położone w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerach
KW kolejno OL1O/00139449/5 i OL1O/00154439/3 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , cena wywoławcza 4 600,00 zł

W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość 68/1 położona jest w strefie I - "podmiejskiej", przeznaczona na cele drogi.
W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość 73/2 położona jest w strefie I - "podmiejskiej", tereny leśne.

4.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 90/7 o powierzchni 0,0335 ha położona w obrębie geodezyjnym Łajs o numerze KW OL1O/00039195/8 – sprzedaż
na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 100 , cena wywoławcza 8 700,00 zł

W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość 90/7 położona jest w strefie IV - "leśnej", obszar IV B - “leśny”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.Na nieruchomości opisane 3 i 4 nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości w pozycjach od 1 do 4.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 72/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych, Zarządzeniem Nr 125/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych oraz Zarządzeniem Nr 63/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Purda.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 26 maja 2016 roku.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie od dnia 14 kwietnia 2016 roku do dnia 5 maja 2016 roku.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11A w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.