Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego - 09.05.2016r. Drukuj
czwartek, 31 marca 2016 13:11

Wójt Gminy Purda
ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego – 09.05.2016 r.

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz §25 i §26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Purda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.    

1.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/13 o powierzchni 0,0849 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00050771/3 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , cena wywoławcza 15 800,00 zł
Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.
W centralnej części działki znajdują się dwie studnie głębinowe: 33m i 35,7m wraz z nieczynną siecią wodociągową.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.

2.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/14 o powierzchni 0,0126 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00050772/0 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 4 400,00 zł
Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków. Na działce znajduje się nieczynna stacja uzdatniania wody. Przez działkę przebiega  sieć elektroenergetyczna.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenie parku zabytkowego.3.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/27 o powierzchni 1,1847 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00075090/6 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 59 250,00 zł
Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków. Na działce znajdują się ruiny dworu. Wzdłuż zachodniej oraz południowej granicy działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenie parku zabytkowego.

4.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/34 o powierzchni 0,4471 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00075090/6 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 62 600,00 zł
Przez działkę przebiega  napowietrzna linia energetyczna.W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.


5.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/35 o powierzchni 0,4116 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00075090/6 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 65 900,00 zł
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.

6.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 133/4 o powierzchni 0,0788 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00143281/0 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 14 200,00 zł
Nieruchomość od wschodniej strony ograniczona skarpą, zabudowana studnią z wylewką. Przez północno-wschodnią część nieruchomości przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna. Przez zachodnią część działki przebiega sieć wodociągowa i elektroenergetyczna.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej.


7.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 285/11 o powierzchni 0,2501 ha położona w obrębie geodezyjnym Marcinkowo o numerze KW OL1O/00147313/2 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 45 000,00 zł
Na nieruchomości usytuowane są sieci: telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Dla nieruchomości ustala się służebność przesyłu dla sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, obszar IIB – „rolniczy”, tereny specjalne.


8.    Nieruchomości oznaczone jako działki gruntu numer 619/5 i 621/2 o łącznej powierzchni 1,1803 ha położone w obrębie geodezyjnym Purda o numerach KW OL1O/00011935/6 i OL1O/00145367/1 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 36 850,00 zł
W południowej części działki gruntu nr 621/2 jest skarpa, przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. nieruchomości położone są w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, obszar IIB – „rolniczy”, tereny rolnicze.

Na nieruchomości opisane w pozycjach od 1 do 8 nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości w pozycjach od 1 do 8.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Purda
z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Purda.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Przetarg odbędzie się 9 maja 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-mazurskie).

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 4 maja 2016 roku do kasy urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:
- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu.

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium jest obowiązkowa.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11 lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 31 marca 2016 roku.