Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Patryki, Purda, Butryny, Marcinkowo, Kaborno, Klebark Wielki Drukuj
czwartek, 11 lutego 2016 11:14

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/13 o powierzchni 0,0849 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00050771/3 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , cena wywoławcza 15 800,00 zł

Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.
W centralnej części działki znajdują się dwie studnie głębinowe: 33m i 35,7m wraz z nieczynną siecią wodociągową.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.

2.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/14 o powierzchni 0,0126 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00050772/0 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 4 400,00 zł

Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków. Na działce znajduje się nieczynna stacja uzdatniania wody. Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenie parku zabytkowego.3.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/27 o powierzchni 1,1847 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00075090/6 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 59 250,00 zł

Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków. Na działce znajdują się ruiny dworu. Wzdłuż zachodniej oraz południowej granicy działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenie parku zabytkowego.

4.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/34 o powierzchni 0,4471 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00075090/6 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 62 600,00 zł

Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.


5.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/35 o powierzchni 0,4116 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00075090/6 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 65 900,00 zł
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.

6.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 133/4 o powierzchni 0,0788 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00143281/0 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 14 200,00 zł

Nieruchomość od wschodniej strony ograniczona skarpą, zabudowana studnią z wylewką. Przez północno-wschodnią część nieruchomości przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna. Przez zachodnią część działki przebiega sieć wodociągowa i elektroenergetyczna.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

7.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 678/44 o powierzchni 0,0210 ha położona w obrębie geodezyjnym Purda o numerze KW OL1O/00145367/1 – sprzedaż na podstawie Kodeksu Cywilnego, cena wywoławcza 12 200,00 zł.

Nieruchomość zabudowana fragmentem domu letniskowego. Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa i elektroenergetyczna.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. nieruchomość położona jest w strefie III – „ turystyczno – wypoczynkowej”, na terenach leśnych.

8.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 384 o powierzchni 0,0400 ha położona w obrębie geodezyjnym Butryny o numerze KW OL1O/00138080/3 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 575/30, cena wywoławcza 2 800,00 zł
9.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 285/11 o powierzchni 0,2501 ha położona w obrębie geodezyjnym Marcinkowo o numerze KW OL1O/00147313/2 – sprzedaż w trybie przetargu, cena wywoławcza 45 000,00 zł

Na nieruchomości usytuowane są sieci: telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Dla nieruchomości ustala się służebność przesyłu dla sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, obszar IIB – „rolniczy”, tereny specjalne.

10.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 102/12 o powierzchni 0,3500 ha położona w obrębie geodezyjnym Kaborno o numerze KW OL1O/00156983/5 – sprzedaż na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, cena wywoławcza 7 070,00 zł


11.    Nieruchomości oznaczone jako działki gruntu numer 619/5 i 621/2 o łącznej powierzchni 1,1803 ha położone w obrębie geodezyjnym Purda o numerach KW OL1O/00011935/6
i OL1O/00145367/1 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 36 850,00 zł

W południowej części działki gruntu nr 621/2 jest skarpa, przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. nieruchomości położone są w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, obszar IIB – „rolniczy”, tereny rolnicze.

12.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 337/1 o powierzchni 0,0135 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00139449/5 – sprzedaż na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 349/2 , cena wywoławcza 3 700,00 zł
13.    Nieruchomości oznaczone jako działki gruntu numer 142/33 i 142/34 o łącznej powierzchni 0,0398 ha położone w obrębie geodezyjnym Purda o numerze KW OL1O/00144883/7 – sprzedaż na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 142/11, cena wywoławcza 22 300,00 zł
14.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 494/6 o powierzchni 0,0160 ha położona w obrębie geodezyjnym Purda o numerze KW OL1O/00143853/1 – sprzedaż na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 495, cena wywoławcza 6 400,00 zł

Na nieruchomości opisane od 1 do 14 nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości w pozycjach od 1 do 14.
Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Purda.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy upływa z dniem 24 marca 2016 roku.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie od dnia 11 lutego 2016 roku do dnia 3 marca 2016 roku.


Załączniki:
Pobierz (wykaz nieruchomości.pdf)wykaz nieruchomości.pdf1574 Kb