Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego: Prejłowo, Groszkowo, Kaborno, Butryny– 23.02.2016 r. Drukuj
czwartek, 21 stycznia 2016 12:21

Wójt Gminy Purda
ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego – 23.02.2016 r.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz §25 i §26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Purda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.

1.Prejłowo dz. 30/6 i 30/8 pow. 0,6420 ha KW OL1O/00058096/3 i KW OL1O/00064964/4 Cena wywoławcza 50 000 zł
2.Groszkowo dz. 25 pow. 0,0792 ha KW OL1O/00135638/9 Cena wywoławcza 8 000 zł
3.Kaborno dz. 27 pow. 0,0429 ha KW OL1O/00064667/2 Cena wywoławcza 8 000 zł
4.Butryny dz. 28/5 pow. 0,3490 ha KW OL1O/00158550/5 Cena wywoławcza 38 500 zł
5.Butryny dz. 28/9 pow. 0,7000 ha  KW OL1O/00158550/5 Cena wywoławcza 59 500 złPrzeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomości opisane w pozycji 1 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczone
są  jako Ps - pastwiska i N - nieużytki.  Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomości położone są w strefie 
II - „ rolniczo – turystyczno - osadniczej”, obszar IIB - „rolniczy”, tereny osadnicze
o wiodącej funkcji mieszkaniowej.
Nieruchomość opisana w pozycji 2 zgodnie z zapisami ewidencji  gruntów oznaczona
jest  jako RVI – grunty orne klasy VI. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r.,  nieruchomość położona jest w strefie III -
„turystyczno - wypoczynkowej”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz ze słupem.
Nieruchomość opisana w pozycji 3  zgodnie z zapisami ewidencji  gruntów oznaczona jest jako B - tereny mieszkaniowe. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r.,  nieruchomość położona jest w strefie
II -„rolniczo – turystyczno - osadniczej”, obszar IIA - „turystyczny”, tereny osadnicze
o wiodącej funkcji mieszkaniowej. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz ze słupem.
Nieruchomość opisana w pozycji 4  zgodnie z zapisami ewidencji  gruntów oznaczona
jest  jako RVIa – grunty orne klasy VIa . Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała
nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r.,  nieruchomość położona jest w strefie IV - „leśnej”, obszar IVA - „rolniczy”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej. Konieczne jest ustanowienie na działce 28/5 służebności polegającej
na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 28/9, obręb Butryny, gmina Purda.
Nieruchomość  opisana w pozycji 5  zgodnie z zapisami ewidencji  gruntów oznaczona
jest  jako RVIa – grunty orne klasy VIa. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała
nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest
w strefie IV - „leśnej”, obszar „IVA” - „rolniczy”, tereny rolnicze. Przejście i przejazd odbywałby się przez służebność ustanowioną na nieruchomości 28/5, obręb Butryny, gmina Purda.

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach 1,2,3,4,5 nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i nie zostały sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży na podstawie:
Zarządzenia Nr 42/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 2 kwietnia 2015 roku,
Zarządzenia Nr 52/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 27 kwietnia 2015 roku.

Przetargi na w/w nieruchomości odbyły się:
I przetarg – 19 sierpnia 2015 roku,
II przetarg – 22 października 2015 roku.

Przetarg odbędzie się 23 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy
w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie).

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia
19 lutego 2016 roku do kasy urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:
wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia
wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11 lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest
w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 21  stycznia 2016 roku.

Purda 21 stycznia 2016 roku

Wójt Gminy Purda

ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego – 23.02.2016 r.

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz §25 i §26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (
Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Purda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.

 

 1. Prejłowo dz. 30/6 i 30/8 pow. 0,6420 ha KW OL1O/00058096/3 i KW OL1O/00064964/4
  Cena wywoławcza 50 000 zł

 2. Groszkowo dz. 25 pow. 0,0792 ha KW OL1O/00135638/9 Cena wywoławcza 8 000 zł

 3. Kaborno dz. 27 pow. 0,0429 ha KW OL1O/00064667/2 Cena wywoławcza 8 000 zł

 4. Butryny dz. 28/5 pow. 0,3490 ha KW OL1O/00158550/5 Cena wywoławcza 38 500 zł

 5. Butryny dz. 28/9 pow. 0,7000 ha KW OL1O/00158550/5 Cena wywoławcza 59 500 zł

 

Przeznaczenie nieruchomości:

 • Nieruchomości opisane w pozycji 1 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczone
  są jako Ps - pastwiska i N - nieużytki. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomości położone są w strefie
  II - „ rolniczo – turystyczno - osadniczej”, obszar IIB - „rolniczy”, tereny osadnicze
  o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

 • Nieruchomość opisana w pozycji 2 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczona
  jest jako RVI – grunty orne klasy VI. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie III -
  „turystyczno - wypoczynkowej”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz ze słupem.

 • Nieruchomość opisana w pozycji 3 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczona jest jako B - tereny mieszkaniowe. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie
  II -„rolniczo – turystyczno - osadniczej”, obszar IIA - „turystyczny”, tereny osadnicze
  o wiodącej funkcji mieszkaniowej. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz ze słupem.

 • Nieruchomość opisana w pozycji 4 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczona
  jest jako RVIa – grunty orne klasy VIa . Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała
  nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie IV - „leśnej”, obszar IVA - „rolniczy”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej. Konieczne jest ustanowienie na działce 28/5 służebności polegającej
  na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 28/9, obręb Butryny, gmina Purda.

 • Nieruchomość opisana w pozycji 5 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczona
  jest jako RVIa – grunty orne klasy VIa.
  Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała
  nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest
  w strefie IV - „leśnej”, obszar „IVA” - „rolniczy”, tereny rolnicze. Przejście i przejazd odbywałby się przez służebność ustanowioną na nieruchomości 28/5, obręb Butryny, gmina Purda.

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach 1,2,3,4,5 nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i nie zostały sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

 

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży na podstawie:

 • Zarządzenia Nr 42/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 2 kwietnia 2015 roku,

 • Zarządzenia Nr 52/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 27 kwietnia 2015 roku.

 

Przetargi na w/w nieruchomości odbyły się:

I przetarg – 19 sierpnia 2015 roku,

II przetarg – 22 października 2015 roku.

 

Przetarg odbędzie się 23 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy
w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie).

 

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia
19 lutego 2016 roku do kasy urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej.

 

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

 • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia

 • wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11 lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest
w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 21 stycznia 2016 roku.

 

 

 

 

   

Purda 21 stycznia 2016 roku