Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Drukuj
piątek, 29 lipca 2016 12:05

Przypominamy, że od dnia 1.07.2016 r. obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (z wyłączeniem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe) przejęła Gmina Purda. W związku z tym, właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od zaistniałej zmiany.

Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Purdzie w zakładce Gospodarowanie odpadami.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne (tj. szkoły, sklepy, ogrody działkowe, parafie, itp.) wynoszą*:

- w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny:

120 l. - 33,00 zł

240 l. - 58,00 zł

1100 l. - 230,00 zł

7000 l. - 750,00 zł

- w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny:

120 l. - 35,00 zł

240 l. - 60,00 zł

1100 l. - 240,00 zł

7000 l. - 800,00 zł

*opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.