XXII Sesja Rady Gminy Purda Drukuj
środa, 09 listopada 2016 11:34

Informuję, że XXII sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 18 listopada 2016 r. (piątek) godz. 10:30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie

Proponowany porządek obrad:    
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.       
2. Przyjęcie porządku obrad ( tylko w przypadku zmian ).       
3. Przedstawienie Mapy zagrożeń  bezpieczeństwa– asp. Adam Maciejewski- Kierownik Posterunku Policji w Purdzie        
4. Przyjęcie protokołów z XX I XXI sesji Rady Gminy.        
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.       
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia podatków od nieruchomości na 2017 r.       
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2016-2029.       
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy Purda na 2016 r.        
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na rok 2017.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podatków od środków transportowych.       
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klewki.       
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Purda.       
13. Rozpatrzenie projektu uchwały przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.       
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Purda.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
17. Zapytania i interpelacje radnych.
18. Sprawy rożne.
19. Zakończenie sesji.

Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się w dniu 15.11.2016 r. (wtorek) o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się w dniu 15.11.2016 r. (wtorek) o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga