Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego - Dz. 350/1 w Nowej Wsi Drukuj
środa, 19 października 2016 12:00

Purda, dnia 19 października 2016 roku

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGODziałając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 19 października 2016 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie odbył się I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych o numerach ewidencyjnych 350/2, 350/3, 351, 99/3 na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gminnego.

Przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego była nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 350/1 o pow. 0,0300 ha położona w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, gmina Purda dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OL1O/00151726/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 9 000,00 zł. Do uczestniczenia w przetargu ustnym ograniczonym dopuszczono 1 oferenta. Spełnił warunki przetargu tj. jest właścicielem działek sąsiednich o nr ew. 350/2, 350/3, wpłacił wadium w wyznaczonym terminie, złożył pisemną ofertę w wyznaczonym terminie, uczestniczył w przetargu.
W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcami zostali Państwo Mieczysława i Adam Szczechowicz, osiągając najwyższą cenę ostateczną w kwocie: 9 100,00 zł. Do ceny nabycia  nie dolicza się podatku VAT w wysokości 23%.


Sporządziła:
Magdalena Dawidczyk
tel. 89 522 89 62