Informacja o wolnym lokalu socjalnym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminnego i informuje o naborze wniosków na przedmiotowy lokal Drukuj
piątek, 30 września 2016 11:49

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 150) oraz Uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda

podaje do publicznej wiadomości informację o wolnym lokalu socjalnym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminnego i informuje o naborze wniosków na przedmiotowy lokal

 1. Lokal socjalny o numerze 18 posadowiony jest na I piętrze w budynku oznaczonym numerem ewidencyjnym 4A w miejscowości Klewki, gmina Purda, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze KW OL1O/00074640/0.
 2. Informacje o lokalu:
  • lokal przeznaczony na cele mieszkalne,
  • powierzchnia użytkowa lokalu – 20,58 m2,
  • pokój z używalnością kuchni – 20,58 m2,
  • łazienka i toaleta - wydzielona w pomieszczeniu wspólnym przeznaczonym na toalety i łazienki,
  • ogrzewanie elektryczne.
 3. Obowiązujący czynsz - 20,58 zł miesięcznie, plus opłaty eksploatacyjne.
 4. Lokal przeznaczony do remontu na koszt przeszłego najemcy.
 5. Zdjęcia lokalu – Załącznik nr 2.
 6. Miejsce składania dokumentów: Biuro Podawcze Urzędu Gminy w Purdzie Purda 19, parter, pokój nr 1
 7. Wymagane dokumenty:
  • 1) Wypełniony druk wniosku o przydział lokalu – Załącznik nr 1.
  • 2) Dowody potwierdzające dochody na poziomie kwalifikowanym do uzyskania lokalu socjalnego.
  • 3) Oświadczenie o stanie majątkowym.
  • 4) Inne dokumenty potwierdzające aktualną sytuację mieszkaniową, rodzinną i materialną.
 8. Wzór wniosku w załączeniu do pobrania na stronie internetowej Gminy Purda; www.purda.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.purda.pl oraz w Urzędzie Gminy w Purdzie w pokoju nr 1.

Osoby chcące ubiegać się o przydział lokalu socjalnego proszone są o złożenie wniosku do dnia 21 października 2016 roku do  godziny 15:30 do  biura podawczego znajdującego się w pokoju nr 1  w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda.

 

Purda, dnia 30 września 2016 roku

Osoba do kontaktu: Magdalena Dawidczyk, tel: 89 522 89 62