Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego w trybie rokowań Drukuj
czwartek, 11 sierpnia 2016 10:22

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) informuje, że

o g ł a s z a

sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego w trybie rokowań

Przedmiotem rokowań są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

 

  1. Purda dz. nr 367/17 pow. 1997m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 26 500,00 zł
  2. Wyrandy dz. nr 96/7 pow. 1644 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 10 000,00 zł
  3. Wyrandy dz. nr 96/8 pow. 1515 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 9 500,00 zł
  4. Purda dz. nr 510/5 pow. 1690m2 KW OL1O/00150400/3 cena wywoławcza 9 500,00 zł
  5. Purda dz. nr 725/3 pow. 1188m2 KW OL1O/00180399/2 cena wywoławcza 13 000,00 zł

 

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach od 1 do 3 nie został sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Na każdą nieruchomość opisaną w pozycjach od 1 do 3 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach 4 i 5 został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w obrębie Purda w Gminie Purda. Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/207/06 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2006 roku i ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 197, poz. 2789 z dnia 19 grudnia 2006 roku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 510/5, obręb Purda jest położona w części w strefie 5MN – strefa terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w części w strefie 7ZP – strefa terenów zieleni urządzonej, działka nr 725/3, obręb Purda jest położona w strefie 4MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na nieruchomości opisanej w pozycji 2 znajdują się pozostałości fundamentów budynków siedliskowych, które wymagają likwidacji. Działkę przecina linia średniego napięcia.

Nieruchomość opisana w pozycji 4 jest udostępniona nieodpłatnie spółce „ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna” w celu posadowienia urządzeń elektroenergetycznych w postaci elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia układanej w ziemi wraz z wolno-stojącymi złączami rozdzielczo – pomiarowymi.

Przez działkę 725/3 opisaną w pozycji 5 w odległości 3 metrów od południowej granicy, równolegle do niej przebiega sieci kanalizacji sanitarnej, nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy Purda.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Do osiągniętej ceny nieruchomości opisanych w pozycjach od 1 do 5 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 45/2014 Wójta Gminy Purda z dnia 4 lipca 2014 roku.

Przetargi i rokowania na w/w nieruchomości odbyły się:

I przetarg – 30 września 2014 roku,

II przetarg – 9 marca 2015 roku,

III przetarg – 29 kwietnia 2015 roku,

IV przetarg – 28 września 2015 roku,

I rokowania – 9 grudnia 2015 roku,

II rokowania – 16 lutego 2016 roku,

III rokowania – 16 maja 2016 roku.

Rokowania przeprowadzone zostaną 16 września 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Purdzie w pokoju nr 11A (woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda.

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie do dnia 12 września 2016 roku zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej równej kwocie 20 % ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wpłacona zaliczka ulega przepadkowi. Zaliczkę można wpłacić do kasy Urzędu Gminy w Purdzie lub na konto: Urząd Gminy w Purdzie Bank Spółdzielczy w Szczytnie 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem, iż zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia.

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy w Purdzie do dnia 12 września 2016 roku. Na kopercie należy umieścić adnotację: Oferta – „Rokowania w dniu 16 września 2016 r. na sprzedaż nieruchomości gminnych”,

Zgłoszenie powinno zawierać:

 

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • datę sporządzenia zgłoszenia;
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • proponowaną cenę nieruchomości i sposób jej zapłaty;

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

W rokowaniach mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą zaliczkę w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w rokowaniach, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Obecność osób, które chcą przystąpić do rokowań, wpłaciły zaliczkę i złożyły oferty w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11A lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 11 sierpnia 2016 roku.

Purda, 11 sierpnia 2016 roku