Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert Drukuj
wtorek, 22 listopada 2016 08:49

O G Ł O S Z E N I E

o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie lub powierzenie realizacji zadania „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”

Wójt Gminy Purda zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), zwanej w dalszej części ogłoszenia ustawą, do pracy w Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ustawy.

Szczegóły naboru oraz formularz zgłoszenia znajduje się na bip.purda.pl