WÓJT GMINY PURDA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO pn. „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.” oraz zaprasza do składania ofert Drukuj
poniedziałek, 21 listopada 2016 16:21

WÓJT GMINY PURDA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
pn. „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie
dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”
oraz zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na utrzymanie i funkcjonowanie ŚDS w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych.

1. Rodzaj zadania:

„Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.” (ŚDS), przeznaczonego dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. ŚDS winien funkcjonować i realizować zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1568 ze zm.) oraz ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość dotacji na realizację zadania określonego w pkt. 1 ustalana jest przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego na każdy rok kalendarzowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. W 2017 r. wysokość miesięcznej dotacji na jednego podopiecznego wyniesie 1268,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt osiem złotych). Na prowadzenie ŚDS w Prejłowie, w projekcie budżetu Gminy Purda na 2017 r., zaplanowano kwotę 912 960,00 zł (słownie: dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

Uwaga! Dotacja na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.” pochodzi z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i może ulec zmianie, równie w trakcie wykonywania zadania.

3. Zasady przyznawania dotacji:

3.1.     Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817);

3.2.     Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3.3.     Oferta powinna spełniać wszelkie wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817);

3.4.     Do oferty należy dołączyć:

3.4.1.  Kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji;

3.4.2.  Statut podmiotu uprawnionego, a w razie nie istnienia statutu, odpowiedni akt określający rodzaj działalności danego podmiotu;

3.4.3.  Oświadczenie o posiadanym numerze rachunku bankowego;

3.4.4.  Ostatnie, zatwierdzone przez organy wewnętrzne, sprawozdanie finansowe;

3.4.5.  Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok poprzedni;

3.4.6.  Listę osób realizujących zadanie wraz z opisem ich kwalifikacji.

Uwaga! Kopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą, pieczęcią i podpisem osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu, chyba, że odrębne przepisy nie przewidują takiego poświadczenia.

4. Termin i warunki realizacji zadania

4.1.     Zadanie realizowane będzie w okresie od 1.01.2017 – 31.12.2021 r.;

4.2.     Gmina Purda dopuszcza możliwość realizacji zadania w pomieszczeniach znajdujących się w Prejłowie,
w dotychczas funkcjonującym ŚDS, które spełniają standardy wymagane przepisami prawa dla prowadzenia ośrodka wsparcia tego typu. Opisane pomieszczenia będą użyczone nieodpłatnie na okres nie dłuższy niż okres realizacji zadania z zastrzeżeniem ponoszenia przez Zleceniobiorcę kosztów utrzymania tych pomieszczeń (media, itp.);

4.3.     Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 ze zm.).

4.4.     Środowiskowy Dom Samopomocy powinien realizować zadania w następującym zakresie:

4.4.1.  Zapewniać psychiatryczną opiekę zdrowotną obejmującą zwłaszcza konsultacje i okresowe oceny stanu psychicznego;

4.4.2.  Zapewniać opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym;

4.4.3.  Zapewniać miejsca pobytu dziennego (ŚDS działa, co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, z tym, że co najmniej 2/3 tego czasu stanowią zajęcia z uczestnikami prowadzone na terenie domu);

4.4.4.  Zapewnić transport podopiecznym 5 dni w tygodniu;

4.4.5.  Zapewnić wyżywienie w czasie pobytu w ŚDS;

4.4.6.  Prowadzić rehabilitację społeczną;

4.4.7.  Prowadzić specjalistyczne zajęcia, w tym: edukacyjne, manualne;

4.4.8.  Prowadzić indywidualne programy terapeutyczne;

4.4.9.  Zapewniać terapię dla podopiecznych ŚDS i ich rodzin;

4.4.10.     Wspierać rodziny podopiecznych ŚDS w sprawowaniu jej podstawowych funkcji;

4.4.11.     Zapewniać odpowiednie wyposażenie domu w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco – rehabilitacyjnych.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PREJŁOWIE DLA 60-CIU PODOPIECZNYCH W LATACH 2017 – 2021” w Biurze Obsługi Interesanta (parter, pok. 1) Urzędu Gminy w Purdzie, Purda 19, 11 – 030 Purda lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Purdzie, Purda 19, 11 – 030 Purda w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2016 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu).

Uwaga! Bez rozpatrzenia pozostanie oferta, która wpłynie po ww. terminie, zostanie sporządzona wadliwie (niezgodnie z ogłoszeniem), niekompletna (co do wymaganego kompletu dokumentacji lub informacji), niespełniająca jakiegokolwiek warunku określonego w ogłoszeniu o konkursie, nieczytelna.

6. Tryb, kryteria oraz termin wyboru ofert

6.1.     Termin:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, po uzyskaniu przez Wójta Gminy Purda opinii i rekomendacji komisji konkursowej do opiniowania ofert, a stosowna umowa zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki.

6.2.     Tryb wyboru ofert:

Wybór oferty zostanie dokonany w trybie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

6.3.     Kryteria wyboru ofert:

6.3.1.  Oferty będą oceniane pod względem formalnym na podstawie Karty Oceny Formalnej Oferty (wzór karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) oraz pod względem merytorycznym na podstawie Karty Oceny Merytorycznej Oferty (wzór karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

6.3.2.  Punktację końcową oceny merytorycznej oferty będzie stanowiła wyliczona suma z uzyskanych punktów przyzwanych przez oceniającego członka komisji konkursowej.

6.3.3.  Oferty będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Purda odrębnym zarządzeniem.

7. Zrealizowane przez Gminę Purda zadania publiczne podobnego typu:

Kwota przeznaczona na realizacje ww. zadania w roku 2016 wyniosła 1 822 166 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć zł), w tym:

-        na środowiskowy dom samopomocy w Prejłowie kwotę 910 424,00 zł

-        na środowiskowy dom samopomocy w Marcinkowie kwotę 911 692,00 zł

Kwota przeznaczona na realizacje ww. zadania w roku 2015 wyniosła 1 458 240,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści zł), w tym:

-        na środowiskowy dom samopomocy w Prejłowie kwotę 733 120,00 zł

-        na środowiskowy dom samopomocy w Marcinkowie kwotę 725 120,00 zł

8. Informacje dodatkowe:

8.1.     Wójt Gminy Purda:

8.1.1.  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny;

8.1.2.  unieważnienia otwartego konkursu ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

8.2.     Od wyników konkursu nie przysługuje stronom odwołanie.

 

Wzór oferty znajduje się na stronie bip.purda.pl

WÓJT GMINY PURDA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 
pn. „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie 
dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”
oraz zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na utrzymanie i funkcjonowanie ŚDS w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych.

1. Rodzaj zadania:

„Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.” (ŚDS), przeznaczonego dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. ŚDS winien funkcjonować i realizować zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1568 ze zm.) oraz ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość dotacji na realizację zadania określonego w pkt. 1 ustalana jest przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego na każdy rok kalendarzowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. W 2017 r. wysokość miesięcznej dotacji na jednego podopiecznego wyniesie 1268,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt osiem złotych). Na prowadzenie ŚDS w Prejłowie, w projekcie budżetu Gminy Purda na 2017 r., zaplanowano kwotę 912 960,00 zł (słownie: dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

Uwaga! Dotacja na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.” pochodzi z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i może ulec zmianie, równie w trakcie wykonywania zadania.

3. Zasady przyznawania dotacji:

3.1.     Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817);

3.2.     Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3.3.     Oferta powinna spełniać wszelkie wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817);

3.4.     Do oferty należy dołączyć:

3.4.1.  Kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji;

3.4.2.  Statut podmiotu uprawnionego, a w razie nie istnienia statutu, odpowiedni akt określający rodzaj działalności danego podmiotu;

3.4.3.  Oświadczenie o posiadanym numerze rachunku bankowego;

3.4.4.  Ostatnie, zatwierdzone przez organy wewnętrzne, sprawozdanie finansowe;

3.4.5.  Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok poprzedni;

3.4.6.  Listę osób realizujących zadanie wraz z opisem ich kwalifikacji.

Uwaga! Kopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą, pieczęcią i podpisem osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu, chyba, że odrębne przepisy nie przewidują takiego poświadczenia.

4. Termin i warunki realizacji zadania

4.1.     Zadanie realizowane będzie w okresie od 1.01.2017 – 31.12.2021 r.;

4.2.     Gmina Purda dopuszcza możliwość realizacji zadania w pomieszczeniach znajdujących się w Prejłowie, 
w dotychczas funkcjonującym ŚDS, które spełniają standardy wymagane przepisami prawa dla prowadzenia ośrodka wsparcia tego typu. Opisane pomieszczenia będą użyczone nieodpłatnie na okres nie dłuższy niż okres realizacji zadania z zastrzeżeniem ponoszenia przez Zleceniobiorcę kosztów utrzymania tych pomieszczeń (media, itp.);

4.3.     Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert 
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 ze zm.).

4.4.     Środowiskowy Dom Samopomocy powinien realizować zadania w następującym zakresie:

4.4.1.  Zapewniać psychiatryczną opiekę zdrowotną obejmującą zwłaszcza konsultacje i okresowe oceny stanu psychicznego;

4.4.2.  Zapewniać opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym;

4.4.3.  Zapewniać miejsca pobytu dziennego (ŚDS działa, co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, z tym, że co najmniej 2/3 tego czasu stanowią zajęcia z uczestnikami prowadzone na terenie domu);

4.4.4.  Zapewnić transport podopiecznym 5 dni w tygodniu;

4.4.5.  Zapewnić wyżywienie w czasie pobytu w ŚDS;

4.4.6.  Prowadzić rehabilitację społeczną;

4.4.7.  Prowadzić specjalistyczne zajęcia, w tym: edukacyjne, manualne;

4.4.8.  Prowadzić indywidualne programy terapeutyczne;

4.4.9.  Zapewniać terapię dla podopiecznych ŚDS i ich rodzin;

4.4.10.     Wspierać rodziny podopiecznych ŚDS w sprawowaniu jej podstawowych funkcji;

4.4.11.     Zapewniać odpowiednie wyposażenie domu w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco – rehabilitacyjnych.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PREJŁOWIE DLA 60-CIU PODOPIECZNYCH W LATACH 2017 – 2021” w Biurze Obsługi Interesanta (parter, pok. 1) Urzędu Gminy w Purdzie, Purda 19, 11 – 030 Purda lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Purdzie, Purda 19, 11 – 030 Purda w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2016 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu).

Uwaga! Bez rozpatrzenia pozostanie oferta, która wpłynie po ww. terminie, zostanie sporządzona wadliwie (niezgodnie z ogłoszeniem), niekompletna (co do wymaganego kompletu dokumentacji lub informacji), niespełniająca jakiegokolwiek warunku określonego w ogłoszeniu o konkursie, nieczytelna.

6. Tryb, kryteria oraz termin wyboru ofert

6.1.     Termin:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, po uzyskaniu przez Wójta Gminy Purda opinii i rekomendacji komisji konkursowej do opiniowania ofert, a stosowna umowa zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki.

6.2.     Tryb wyboru ofert:

Wybór oferty zostanie dokonany w trybie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

6.3.     Kryteria wyboru ofert:

6.3.1.  Oferty będą oceniane pod względem formalnym na podstawie Karty Oceny Formalnej Oferty (wzór karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) oraz pod względem merytorycznym na podstawie Karty Oceny Merytorycznej Oferty (wzór karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

6.3.2.  Punktację końcową oceny merytorycznej oferty będzie stanowiła wyliczona suma z uzyskanych punktów przyzwanych przez oceniającego członka komisji konkursowej.

6.3.3.  Oferty będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Purda odrębnym zarządzeniem.

7. Zrealizowane przez Gminę Purda zadania publiczne podobnego typu:

Kwota przeznaczona na realizacje ww. zadania w roku 2016 wyniosła 1 822 166 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć zł), w tym:

-        na środowiskowy dom samopomocy w Prejłowie kwotę 910 424,00 zł

-        na środowiskowy dom samopomocy w Marcinkowie kwotę 911 692,00 zł

Kwota przeznaczona na realizacje ww. zadania w roku 2015 wyniosła 1 458 240,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści zł), w tym:

-        na środowiskowy dom samopomocy w Prejłowie kwotę 733 120,00 zł

-        na środowiskowy dom samopomocy w Marcinkowie kwotę 725 120,00 zł

8. Informacje dodatkowe:

8.1.     Wójt Gminy Purda:

8.1.1.  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny;

8.1.2.  unieważnienia otwartego konkursu ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

8.2.     Od wyników konkursu nie przysługuje stronom odwołanie.