Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyn Drukuj
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 08:50

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs nr POIS/1.3.2/1/2016 na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym ze środków Funduszu Spójności alokowanych w krajowym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wnioski w konkursie mogą składać spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich. W przypadku Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna jest to cały obszar MOF. Wsparcie mogą otrzymać projekty inwestycyjne dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnym budynków mieszkaniowych, w zakresie określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponad to składane projekty muszą wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy. Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o dofinansowanie znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

Informujemy również, że ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna oraz aktualnościami nt. ogłaszanych konkursów można zapoznać się za pośrednictwem serwisu internetowego, poświęconego Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym: www.zit.olsztyn.eu.