Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres zasiłkowy 2016/2017 Drukuj
poniedziałek, 08 sierpnia 2016 14:48

KOMUNIKAT!!!

Okres zasiłkowy 2016/2017
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Okres zasiłkowy (2016/2017) rozpoczyna się od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy (2016/2017) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016 r.

W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy do 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 r. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy od dnia 1 września do 30 październik ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016 r.

Kryterium dochodowe przypadające na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to: 725 zł.

Do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy przedłożyć:

  • zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • zaświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach w roku 2015,
  • przetłumaczone zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w roku 2015 pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno-rentowych, (jeżeli dotyczy)
  • zmiany dochodowe po roku 2015 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o pracę, staż, dzieło, otwarcie działalności gospodarczej, uzyskanie prawa do renty, emerytury, wraz z zaświadczeniem o wynagrodzeniu/dochodzie netto za następny miesiąc od momentu podjęcia zatrudnienia.
  • osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu
  • przedkładają: świadectwo pracy obejmujące rok 2015, 2016, oraz PIT 11, PIT 37 wraz z załącznikami, lub inny za rok 2015.

Wnioskodawcy, pobierający świadczenia z funduszu alimentacyjnego w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2015/2016, których dzieci mają ukończone 18 r. ż. zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2016/2017 w nieprzekraczalnym terminie do 09 września 2015 r.

W przypadku nie dopełnienia ww. obowiązku wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego od miesiąca września 2016 r. zostanie wstrzymana.!!!