Serwis Internetowy Gminy Purda
Nowa strona Drukuj
poniedziałek, 02 stycznia 2017 10:37

To jest wersja archiwalna strony purda.pl

 

Uprzejmie informujemy, że nowa odsłona strony Gminy Purda i Urzędu Gminy w Purdzie znajduje się pod adresem

www.purda.pl

 


 
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych oraz segregacji workowej na rok 2017 Drukuj
czwartek, 29 grudnia 2016 14:33

Odpady komunalne zmieszane:

Miejscowości: Bruchwałd, Gąsiorowo, Giławy, Groszkowo, Kaborno, Kołpaki, Linowo, Nerwik, Marcinkowo 27, 27F, 27H, Purda Leśna, Purdka, Rykowiec, Trękus, Wygoda, Wyrandy, Zaborowo - odbiór w co drugą środę w następujące dni:

 • styczeń 4, 18
 • luty 1, 15
 • marzec 1, 15, 29
 • kwiecień 12, 26
 • maj 10, 24
 • czerwiec 7, 21

Więcej…
 
UWAGA!!! Drukuj
czwartek, 29 grudnia 2016 10:35

Dnia 30 grudnia 2016r. kasa Urzędu będzie nieczynna.

 
Warsztaty świąteczne w Szczęsnem Drukuj
środa, 21 grudnia 2016 14:29

W dniu 17.12.2016 r. w Szkole Podstawowej w Szczęsnem odbyły się warsztaty świąteczne dla dzieci.W imprezie wzięło udział 22 dzieci wraz z rodzicami. Łącznie 41 osób.

Główną atrakcją było przygotowywanie stroików świątecznych z gałązek jodłowych, świerkowych, sosnowych oraz szyszek, bombek i całej gamy ozdób świątecznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się bałwanki, które zostały wykonane z białych skarpetek wypchanych watą i ozdobione przepięknymi cekinami. Wyglądały one jak ulepione ze śniegu. Najmłodszym do gustu przypadło dekorowanie specjalnymi pisakami cukrowymi ciastek, które upiekła jedna z mieszkanek naszego sołectwa. Dla dzieci przygotowano również  słodki poczęstunek, owoce oraz soki, dorośli mogli skorzystać z kącika z kawą i herbatą. Podczas przerwy w zajęciach nad dekoracjami świątecznymi dzieci miały możliwość wyładować nadmiar energii na sali gimnastycznej. Nie zapomniano także o nagrodach, które zostały przygotowane dla wszystkich uczestników warsztatów, milusińscy otrzymali 16 piłek (do piłki nożnej  i siatkówki), dwa filmy "Epoka lodowcowa totalne uderzenie", dwie bombonierki Milka.

Tradycyjnie spotkanie zakończyło się wspólną degustacją pizzy. Tym razem sześć wielkich przysmaków dostarczyła Pizzeria Gruby Benek. Wszyscy jedli, soki pili i za rok się umówili.

Imprezę zorganizował Sołtys, wspólnie z Radą Sołecką, przy dużym zaangażowaniu wielu mieszkańców. Wydarzenie współfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie.

 

 
Dokonano naprawy części pobocza drogi powiatowej 1468N między drogą krajową DK53 a Nową Wsią. Drukuj
środa, 21 grudnia 2016 14:15
Dzięki dobrej współpracy między Wójtem Gminy Purda Piotrem Płoskim a Starostą Olsztyńskim Małgorzatą Chyziak oraz dyrektorem Powiatowej Służby Drogowej Arturem Balem naprawiono część poboczy drogi powiatowej 1468N na odcinku od drogi krajowej DK53 do Nowej Wsi oraz w samej miejscowości.

Dostępne środki pozwoliły na poprawienie dwóch odcinków o łącznej długości około 600 m. Jeden docinek to pobocze na łuku w samej miejscowości Nowa Wieś długości około 200 m oraz drugi między miejscowością, a drogą krajową DK53 o długości 400 m.
Prace polegały między innymi na ścięciu pobocza (aby wody opadowe spływały do rowu), wycięciu części krzaków, a następnie uzupełnieniu spadku pobocza destruktem asfaltowym o szerokości ok. 1m. Zakres robót dotyczył miejsc szczególnie niebezpiecznych,  których poprawienie było konieczne w pierwszej kolejności. Obecnie jazda drogą do Nowej Wsi będzie bezpieczniejsza.


 
XXIII Sesja Rady Gminy Purda Drukuj
środa, 21 grudnia 2016 09:50

Informuję, że XXIII sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 29 grudnia (czwartek)

godz. 10:30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy Purda na 2016 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2017-2029.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2017 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta gminy Purda.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na 2017 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji na 2017 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika GOPS w Purdzie
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
 14. Zapytania i interpelacje radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga

 
UWAGA!!! Drukuj
wtorek, 20 grudnia 2016 10:01

Zamknięcie dla ruchu drogi gminnej do Klebarka Małego

 

 

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Drukuj
wtorek, 20 grudnia 2016 09:56

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774 j. t.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 j. t.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490 j. t.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działka gruntu numer 55/4 o powierzchni 0,2734 ha położona w obrębie geodezyjnym Prejłowo o numerze KW OL1O/00010554/4 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych najemców, cena wywoławcza 99 200,00 zł netto.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo-turystyczno-osadniczej”, na obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolniczych.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno – gospodarczym. Budynek jest w złym stanie technicznym.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Nr 140/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 12 października 2016 r. sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 2 lutego 2017 roku.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie od dnia 22 grudnia 2016 roku do dnia 12 stycznia 2017 roku.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11A w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki:

1.Dokumentacja fotograficzna

 

Purda, dnia 22 grudnia 2016 roku

Sporządziła: Magdalena Dawidczyk, tel. 89 522 89 62

Załączniki:
Pobierz (Wykaz Prejłowo.pdf)Wykaz Prejłowo.pdf1317 Kb
 
Forum Rozwoju Przedsiębiorczości - przedsiębiorcy z Gminy Purda w centrum uwagi Drukuj
piątek, 16 grudnia 2016 15:36
Dnia 15 grudnia 2016 r. w Klewkach odbyło się spotkanie inicjujące powstanie Gminnego Forum Rozwoju Przedsiębiorczości. Na zaproszenie Wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego, który był jednocześnie pomysłodawcą projektu, w naszym regionie odpowiedziało ponad sześćdziesięciu przedsiębiorców, firm oraz organizacji okołobiznesowych.

Na spotkanie zostali zaproszeni również prelegenci, którzy prezentowali sposoby rozwoju, dotacji i wspomagania biznesu:
- przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
- przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia”
- przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Szczytnie mającego także filię w Purdzie
W rolę moderatora wcieliła się pani Dorota Czarzasta-Wardyn, a o medialną obsługę zadbali Telewizja Kopernik (kopernik.tv) oraz Gazeta Olsztyńska.

Podstawowym celem powołania FOROP jest rozpoczęcie systemowej współpracy pomiędzy samorządem a biznesem, aby stworzyć korzystne warunki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Kwestie, które będą poruszane w przyszłości przez FOROP to:
- określenie przeszkód w funkcjonowaniu firm, ich rozwoju, jak również zakładaniu;
- stworzenie pełnej bazy informacji o firmach w gminie – cele reklamowe;
- pomoc w zakładaniu firm;
- kwestie szkoleń;
- potrzeby odnośnie zatrudnień;
- stworzenie planu wspierania przedsiębiorców;
- innowacje w firmach;
- tematy podatkowe;
- infrastruktura – potrzeby, przeszkody;
- dobre praktyki z innych gmin;
- wyjazdy studyjne;
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
- formy finansowania: dotacje, pożyczki, leasingi, środki pomocowe, pomostowe itp.;
- poprawa konkurencyjności lokalnych firm.

Na spotkaniu zaprezentowano możliwości uzyskania dotacji na rozwój swoich firm oraz sposoby finansowania tych projektów.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Purda Piotr Płoski, który po przywitaniu gości podziękował za przybycie i nakreślił zadania FOROP oraz zaprosił przedsiębiorców i instytucje okołobiznesowe do nawiązania ściślejszej współpracy poprzez planowaną do powołania radę gospodarczą, działającą jako organ opiniodawczo-doradczy. Wspomniał również o udogodnieniach jakie już funkcjonują na terenie gminy, m.in. zwolnienia z podatków od nieruchomości czy obniżone podatki od środków transportu. Następnie prelegenci opowiedzieli o szeregu sposobów dotyczących pozyskiwania środków na rozwój firm, jak i na stworzenie nowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu, które dostarczyło dużo informacji. Już wkrótce określimy termin kolejnego spotkania w nowej, jeszcze bardziej efektywnej formule.
 
UWAGA!!! zmiana godzin wydawania żywności Drukuj
piątek, 16 grudnia 2016 11:02

 

alt

 
WESOŁYCH ŚWIĄT!!! Drukuj
piątek, 16 grudnia 2016 10:55

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 77

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW